30 de tineri din Moldova învață arta fotografică de la „mentorii” lor de la National Geographic

Tineri, cu vârste între 11 și 18 ani, învață de la profesioniștii de la National Geographic arta povestirii prin fotografii. Atelierul online „Schimbarea de ACASĂ prin fotografii” se desfășoară în perioada 11–13 septembrie 2020, cu sprijinul SUA, PNUD și al Elveției.

UNDP in Moldova
Sep 12, 2020 · 3 min read

„Sunt stabilită de peste 10 ani în SUA unde lucrez în domeniul fotografic, inclusiv pentru proiecte National Geographic. Sunt fericită să fi putut realiza acest program pentru tinerii de la noi din țară cu fotografi notorii din SUA”, spune Andriana Mereuță.

„Sunt extrem de fericită să pot discuta cu tinerii din Moldova. Chiar din prima zi de training am simțit o energie și dorință puternică a acestor tineri de a învăța și a vedea lumea din diferite perspective. Sunt sigură că anume ei sunt agenți ai schimbărilor pozitive la ei acasă”, spune Erika Larsen, fotografă National Geographic.

Programul „Schimbarea de ACASĂ prin fotografii” se va derula timp de un an (2020–2021) și va îndruma tinerii pentru a-și materializa proiectul fotografic personal.

UNDP Moldova

UNDP in Moldova on Medium: articles, opinions, events

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store