30 de tineri din Moldova învață arta fotografică de la „mentorii” lor de la National Geographic

Tineri, cu vârste între 11 și 18 ani, învață de la profesioniștii de la National Geographic arta povestirii prin fotografii. Atelierul online „Schimbarea de ACASĂ prin fotografii” se desfășoară în perioada 11–13 septembrie 2020, cu sprijinul SUA, PNUD și al Elveției.

UNDP in Moldova
Sep 12 · 3 min read
Image for post
Image for post

„Sunt stabilită de peste 10 ani în SUA unde lucrez în domeniul fotografic, inclusiv pentru proiecte National Geographic. Sunt fericită să fi putut realiza acest program pentru tinerii de la noi din țară cu fotografi notorii din SUA”, spune Andriana Mereuță.

„Sunt extrem de fericită să pot discuta cu tinerii din Moldova. Chiar din prima zi de training am simțit o energie și dorință puternică a acestor tineri de a învăța și a vedea lumea din diferite perspective. Sunt sigură că anume ei sunt agenți ai schimbărilor pozitive la ei acasă”, spune Erika Larsen, fotografă National Geographic.

Programul „Schimbarea de ACASĂ prin fotografii” se va derula timp de un an (2020–2021) și va îndruma tinerii pentru a-și materializa proiectul fotografic personal.

În vara lui 2021, la Sipoteni, Capitala Tineretului, se va desfășura o tabără de fotografie. Programul va culmina cu o expoziție națională de fotografie.

„O să învățăm tinerii cum să arate problemele, dar și reușitele din localitățile lor, astfel reușind să contribuie la coeziunea socială dintre localnici și oamenii din diasporă, pentru schimbări în bine în localitățile țării. Tinerii beneficiari ai programului vor fi încurajați și instruiți cum să ghideze pe alți semeni în domeniul fotografic, astfel ca fiecare primărie și asociație de băștinași să aibă fotografi capabili să promoveze localitățile”, spune Zinaida Adam, managera proiectului PNUD-Elveția „Migrație și dezvoltare locală”.

Image for post
Image for post

Arina Carauș din orașul Cimișlia, 18 ani, participantă la program, este recunoscătoare pentru schimbul intercultural, dar și de experiență dintre tinerii din diferite zone ale țării:

„Prin intermediul fotografiei îmi pot manifesta emoțiile, problemele și pot acționa pentru a face oamenii mai fericiți. Fotografia este pasiunea mea. Este o metodă de a transmite unele mesaje în mod vizual, dar asta este actual pentru timpurile noastre. Acum oamenii citesc mai puțin, sunt foarte ocupați și mereu aleargă. Eu doresc să realizez fotografii de valoare, care ar promova valorile umane, care ar spune nu discriminării, care ar reprezenta adevărata valoare a țării”.

Iată un rezumat al celor trei zile de atelier online.


Image for post
Image for post

Programul „Schimbarea de ACASĂ prin fotografii” este inițiat de Andriana Mereuță, moldoveancă stabilită în SUA, care a cooperat cu National Geographic în cadrul proiectului “Women of impact” pentru National Geographic și și-a dorit să avanseze arta fotografică în Moldova. Finanțarea este oferită de Ambasada SUA în Moldova.

Tinerii participanți au fost selectați din rândul beneficiarilor proiectului PNUD-Elveția „Migrație și dezvoltare locală”, cu care Andriana are o cooperare fotografică de durată, în anul 2017 beneficiind și de o bursă pentru a reveni în vacanță în comunitatea de baștină, pentru a transfera bune practici, a aduce noi idei și experiențe.

Tatiana Solonari, PNUD Moldova

UNDP Moldova

UNDP in Moldova on Medium: articles, opinions, events

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store