Acești apărători ai drepturilor omului luptă pentru drepturile altora și ale lor

UN Moldova
Dec 9, 2017 · 3 min read

În acest an, Ziua Internațională a Drepturilor Omului din 10 decembrie marchează cea de-a 70-a aniversare a Declarației Universale a Drepturilor Omului.

Proclamată de Adunarea Generală a ONU la 10 decembrie 1948 „ca un standard comun de realizare pentru toate popoarele”, Declarația a consacrat ceea ce acum cunoaștem ca fiind drepturile fundamentale ale omului, protejate de Guvernele din întreaga lume.

În această Zi Internațională a Drepturilor Omului, vă propunem pentru lectură două istorii despre oamenii din Moldova care au luptat pentru drepturile lor și drepturile altora. Aceștia au contribuit la egalitate și justiție, la îmbunătățirea vieții, la prevenirea suferinței umane și au reamintit tuturor că drepturile omului sunt valori universale.

Articolul 5. Nimeni nu va fi supus torturii, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante.

Image for post
Alexandru Bogdan a fost supus torturii în timpul executării unei pedepse într-un penitenciar din Chișinău. El a refuzat să tacă.

„Când îmi executam pedeapsa la închisoare, am fost bătut de șeful închisorii și de doi ofițeri. Am fost încătușat, m-au întors cu fața în jos și m-au bătut. Am strigat de durere și țipetele mele au fost auzite peste tot. Toate acestea au fost înregistrate pe camerele video. Am cerut să fiu dus la unitatea medicală, dar au refuzat să-mi constate leziunile și mi-au spus că sunt beat.

Toată lumea mă numea „kamikaze” pentru că am decis să caut dreptate. Am început să depun reclamații, mi-am rugat rudele și prietenii să mă ajute în secret să ajung la diferite instituții. În timpul examinării dosarului, am fost supravegheat constant și presat psihologic, iar la ordinul șefului închisorii, am primit multe amenințări din partea altor deținuți.

Vreau să spun tuturor celor care au fost victimele torturii și supuși umilinței în închisori — să vorbiți despre nenorocirea voastră publicului în orice mod posibil. Știu că este foarte greu să reziști [presiunii], dar nu trebuie să tăceți. Astăzi, toate persoanele care m-au bătut au fost condamnate și sunt în închisoare. În final, toată lumea primește ceea ce merită.”

Articolul 21. Orice persoană are dreptul la acces egal la funcțiile publice din țara lor

Vitalie Meșter pledează pentru drepturile persoanelor cu dizabilități din Moldova.

„Împreună cu colegii mei am observat în 2016 că, în timpul reconstrucției bulevardului central din Chișinău, zonele rutiere și pietonale nu au fost adaptate pentru utilizatorii de scaune cu rotile, persoanele cu dizabilități vizuale și auditive, părinții cu copii mici sau cicliști.

În numele ONG-ului [Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități] unde lucrez ca director, am trimis autorităților de la Chișinău o cerere de îmbunătățire a accesibilității acestei zone a orașului. Ei au fost de acord cu unele dintre propunerile noastre, însă celelalte propuneri au fost respinse, motivând costuri mari.

Nu am fost de acord cu decizia și am apelat la judecată, care a obligat autoritățile de la Chișinău să instaleze semnale sonore pentru semafoare și pavaje tactile.

Eforturile noastre au dus la crearea unui precedent pentru autoritățile Chișinăului. Începând cu primăvara anului 2018, va fi obligatoriu ca toate străzile reconstruite din oraș să fie adaptate pentru persoanele cu dizabilități. În acest fel, ne vom asigura ca orașul nostru să devină confortabil și accesibil pentru toți”.

Aceste istorii au fost publicate inițial de PNUD pentru Europa și Asia Centrală.

Читайте на русском

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store