Cutia oportunităților s-a deschis: cum dezvoltăm crowdfunding-ul în Republica Moldova

UNDP in Moldova
Aug 9 · 5 min read

Iată de ce Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) a demarat o analiză a opțiunilor existente în Republica Moldova pentru comunități, organizații neguvernamentale, inclusiv Asociații de Băștinași, precum și persoane fizice.

Principalele concluzii ale studiului au fost:

  • Acum, în Republica Moldova, există puține instrumente care ar satisface toate necesitățile beneficiarilor, inclusiv pentru transferuri de peste hotare;
  • Folosirea platformelor internaționale presupune multe riscuri, cerințe, precum și aptitudini, pe care oamenii din comunitățile rurale nu le dețin încă;
  • Cel mai simplu, eficient și ieftin instrument de colectare de fonduri este Facebook, însă Republica Moldova nu este în lista de beneficiari, astfel cei aflați pe teritoriul țării nu pot lansa campanii de colectare de fonduri.

Studiul, de asemenea, a prezentat avantajele și dezavantajele modalităților identificate de colectare de fonduri:

Vocile fundraiserilor

Pentru a conferi o utilitate națională practică rezultatelor studiului, precum și pentru a implica fundraiserii, PNUD a organizat pe 6 august 2019 o sesiune de discuții, „Unboxing crowdfunding in Moldova”. Iată câteva din opiniile exprimate și experiențele împărtășite:

Elena Druță, inițiatoarea campaniei de colectare de fonduri „Cocostârcul se întoarce” pentru renovarea unei fântâni din satul bunicilor:

„Am avut mari frământări în a alege instrumentul de colectare de fonduri. Am ales Facebook, dar cu mari riscuri pentru mine personal. Am putut crea un cont de strângere de fonduri pe Facebook, doar apelând la o rudă stabilită în Italia. Este foarte simplu, eficient și ieftin, însă mai puțin accesibil pentru oamenii stabiliți în Moldova”.

Tudor Darie, CEO și fondatorul „Fagura”, primul marketplace de credite din Moldova a menționat:

„O soluție indicată pentru crowdfundingul comunitar în R. Moldova este Facebook.

În acest sens, trebuie să se meargă în discuții cu reprezentanții Facebook România pentru a afla care sunt criteriile pentru includerea Republicii Moldova în lista beneficiarilor sistemului de plăți SEPA (zonă unică de plăţi în euro), care stă la baza crowdfundingului prin Facebook. După care, punctual, să parcurgem această cale pentru a da țării o soluție simplă, eficientă și ieftină”.

Toate soluțiile pentru Republica Moldova, disponibile acum, presupun existența serviciilor bancare specifice: fie platforme de crowdfunding dedicate, transfer de pe un card pe altul, fie integrarea modulului de fundraiser pe pagina web a oricărei instituții.

Natalia Iacovleva, economistă principală la Victoriabank, susține:

„Victoriabank oferă toată gama de servicii și instrumente necesare pentru lansarea campaniilor de crowdfunding, asigurând toate criteriile de securitate, atât pentru sisteme integrate pe alte site-uri, cât și pentru crearea platformelor de la zero. Rămânem deschiși spre colaborări și inovații”.

Crowdfundingul comunitar creează trenduri pentru investiții de impact

PNUD Moldova este unul din partenerii de dezvoltare care crede în puterea crowdfunding-ului și a utilizat acest instrument în cadrul mai multor proiecte. Unul din acestea este Proiectul „Migrație și dezvoltare locală”, finanțat de Guvernul Elveției.

În perioada 2015–2018, 38 comunități au accesat platforme online de colectare de fonduri, fiind ghidate de PNUD. Astfel, au fost realizate 55 proiecte comunitare, cu suportul moldovenilor din diasporă. Peste 10.000 persoane au contribuit cu peste 166.500 USD pentru proiecte de infrastructură și social-culturale la ei acasă.

Or, anume implicarea băștinașilor plecați în diverse colțuri ale lumii a dictat alegerea instrumentelor online, care oferă comoditate, facilitează procesul de transfer, transparență și recepționare a banilor.

Prin efort și dedicație, s-a contribuit la pregătirea și educarea populației în vederea utilizării crowdfundingului ca o modalitate pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare locală:

„Cele 55 campanii de colectare de fonduri pentru proiecte comunitare au avut, în primul rând, un rol de educare a populației, dar și de creștere a încrederii între toți actorii implicați. Continuăm aceste eforturi și în etapa a II-a a proiectului, de această dată, cu un accent sporit pe dezvoltarea economică locală, inclusiv cu implicarea diasporei. Suntem ferm convinși că anume aceasta a creat premise pentru a pilota și alte instrumente de crowdfunding, inclusiv bazate pe investiții și recompense”, susține Oxana Maciuca, managera proiectului PNUD „Migrație și dezvoltare locală”.

Crowdfunding — mecanism complex, care trebuie examinat la nivel înalt

În ultimii trei ani, colectarea de fonduri online pentru proiecte comunitare a luat un avânt semnificativ în Republica Moldova. Deși rezultatele au adus impact vizibil la nivel local, mai urmează a fi întreprinse eforturi pentru replicarea acestei practici la scară națională.

Rămân câteva întrebări esențiale: durabilitatea platformelor de colectare și modalitățile recomandabile în colectarea de fonduri în Moldova.

Tudor Darie: „Crowdfunding-ul comunitar reprezintă doar 5% din toate tipurile de crowdfunding. Mai există crowdfunding cu recompensă, cu acțiuni, imobiliar — instrumente pentru dezvoltarea microcreditării online. În Republica Moldova există o serie de lacune care nu permit înaintarea în aceste domenii: nu există servicii de microfinanțare online; lipsește posibilitatea realizării semnăturii electronice simple; posibilitatea de a obține consimțământul persoanei de a verifica datele cu caracter personal. Trebuie să începem prin schimbarea definiției de „crowdfunding” din legea privind întreprinderile mici și mijlocii, urmată de crearea unui task force în cadrul Ministerului Economiei sau Băncii Naționale a Moldovei care ar lua notă de toate constrângerile existente și ar demara procesul de identificare a soluțiilor, împreună cu actorii interesați”.


Cei prezenți la evenimentul de consultare „Unboxing crowdfunding in Moldova” au fost de acord că avansarea Republicii Moldova în domeniul crowdfundingului presupune eforturi comune. E nevoie de a continua educarea publicului larg, precum și a factorilor de decizie despre instrumentele existente de colectare de fonduri. Doar astfel poate fi creat un trend pentru investiții de impact pentru Acasă.

Text & foto: Tatiana Solonari

UNDP Moldova

UNDP in Moldova on Medium: articles, opinions, events

UNDP in Moldova

Written by

In Moldova, UNDP helps people build better lives, by supporting #GlobalGoals.

UNDP Moldova

UNDP in Moldova on Medium: articles, opinions, events

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade