Locul face omul. EU sunt Chișinău

UNDP in Moldova
Apr 27 · 4 min read

La Green City Lab, credem că „locul face omul”. Da, scara și curtea blocului trebuie îngrijite în primul rând de cei care locuiesc acolo, zăpada din fața magazinelor trebuie curățată de proprietarii acestora, iar de râuri și ape trebuie să avem grijă absolut toți locuitorii, nu doar funcționarii, implicând și copiii.

Spiritul comunitar trebuie susținut și cultivat și de ce nu am face-o printr-o platformă de raportare?

Acolo unde propriile eforturi nu mai sunt suficiente pentru a soluționa o problemă, trebuie să existe mecanisme asigurate de către autorități. Un astfel de mecanism este platforma de raportare EU.CHISINAU.md, prin intermediul căreia locuitorii capitalei pot raporta către subdiviziunile primăriei problemele din oraș.

Cum funcționează platforma?

Orice persoană cu conexiune la Internet poate intra pe platformă, fără a fi nevoie de a crea un cont sau de indicat datele personale și de contact. Tot de ce este nevoie este locație pe hartă a problemei și cât mai multe detalii despre ea. Apoi, cei care gestionează platforma atribuie cazul raportat unei subdiviziuni a primăriei. Parcursul cazului și modul de soluționare pot fi urmărite pe platformă, în timp real.

Pe scurt:

Cazul 1

Categoria de probleme: Construcții neautorizate / Locuințe

Locația: bd. Mircea cel Bătrîn 40

Responsabili de soluționarea problemei: Pretura Sectorului Ciocana

Descrierea problemei: Ghereta neautorizată, plasată chiar pe spațiile verzi

Timpul de soluționare: 9 zile

Cazul 2

Categoria de probleme: Salubrizare

Locația: str. Andrei Doga, 43/2

Responsabili de soluționarea problemei: Pretura Sectorului Râșcani

Descrierea problemei: Gunoi în apropierea Platformei pentru depozitarea deșeurilor menajere.

Timpul de soluționare: 3 zile

De la lansarea Platformei până în prezent au fost soluționate probleme care se referă la: salubrizarea în parcuri, spații verzi, terenuri, curți de bloc, câinii maidanezi, iluminatul stradal, restabilirea trotuarelor din curțile de bloc ca urmare a lucrărilor efectuate, gurile de canalizare nesecurizate, semafoarele defecte la trecerile de pietoni, aplicarea marcajului rutier, evacuarea construcțiilor betonice de pe străzi și căile pietonale care prezentau pericol pentru trecători.

Statistic vorbind …

Acum, în aprilie 2021, în lucru sunt 1061 de cazuri raportate, sunt amânate 843 și 3617 sesizări sunt soluționate.

Platforma electronică EU.CHISINAU.md a fost creată și pentru a asigura un flux continuu de date despre problemele existente în oraș, ideile generate de cetățeni și tendințele în fiecare din domeniile de interes, care ar putea informa politicile publice la nivel local și determina estimările pentru ciclurile bugetare.

Unul din principiile care au stat la baza creării platformei este dinamismul, asta pentru a face posibilă, într-o etapă ulterioară, atașarea unui bloc de crowdsourcing (colectare de idei de la cetățeni), bugetare participativă și crowdfunding. Or, la momentul de față eu.chisinau.md e modelată pe baza principiilor proiectării centrate pe om, cum ar fi:

1. Centrarea pe om — ține cont de provocările și oportunitățile pe care le întâlnesc oamenii reali în viața lor.

2. Empatia— se ia în considerare comportamentele, gândurile oamenilor și emoțiile, adică motivația cetățenilor de a raporta și motivația funcționarilor publici pentru a-și păstra atenția asupra rapoartelor primite și a continua rezolvarea problemelor raportate.

3. Puterea de alegere — soluția va fi selectată dintr-un grup mai mare de soluții posibile.

4. Rezultate reale — monitorizarea și evaluarea cazurilor în timp real.

5. Iterativă — oportunități viitoare de a proiecta și dezvolta în continuare alte servicii publice furnizate de Primăria Chișinău, prin prisma proiectării centrate pe om și a experienței acestei platforme.

Totuși, omul face locul. Fiecare raportare e un pas spre soluționarea problemelor și de aici nu e departe spre un oraș mai bun la care am contribuit toți noi.

Platforma EuChișinău a fost dezvoltată la inițiativa Primăriei Municipiului Chișinău, cu suportul proiectului „Orașe Verzi Durabile pentru Moldova”, finanțat de Facilitatea Globală de Mediu (GEF) și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

UNDP Moldova

UNDP in Moldova on Medium: articles, opinions, events

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store