Paharele comestibile - o soluție gustoasă și prietenoasă mediului

UNDP in Moldova
Jun 10 · 4 min read

Cea mai mare problemă cu utilizarea paharelor de unică folosință este că acestea sunt făcute să dureze pentru o singură utilizare. O mulțime de energie este creată și eliminată doar pentru o cafea care se bea în mai puțin de o oră.

Paharul tău de cafea de unică folosință este o problemă pentru mediu

Producția de pahare de hârtie se bazează în mare măsură pe resursele naturale. Peste 20 de milioane de copaci sunt tăiați în fiecare an pentru a produce pahare de hârtie de unică folosință. Transformarea copacilor în hârtie și a hârtiei în pahare utilizabile necesită o cantitate considerabilă de energie — a cărei sursă este aproape exclusiv combustibilii fosili. Se estimează că producerea a patru pahare de hârtie este responsabilă pentru un kilogram de emisii de CO2.

Paharele din plastic și polistiren la fel nu sunt o soluție — ambii derivați ai petrolului, o altă resursă finită cu impact enorm și ireversibil asupra mediului.

Da, este adevărat — majoritatea paharelor de unică folosință pot și trebuie reciclate.

Însă, mai puțin de 1% din paharele pe care le producem sunt reciclate.

Paharele de hârtie sunt dificil de reciclat, deoarece majoritatea au o căptușeală subțire din plastic pentru a menține lichidele. Această căptușeală din plastic este dificil de separat și majoritatea instalațiilor de reciclare nu sunt echipate pentru a face acest tip de reciclare.

Paharele din plastic pot fi reciclate, dar depinde de tipul de plastic folosit. Nu putem presupune că toate paharele de unică folosință pot fi reciclate cu ușurință.

Paharele din polistiren pot fi reciclate de unele facilități, dar doar o mică parte sunt colectate pentru reciclare. Majoritatea merg la gunoiști sau la incinerator. Când se află în mediul natural, polistirenul se va descompune în bucăți din ce în ce mai mici, dar va persista în mediile naturale timp de peste 500 de ani.

Rezultatul incapacității noastre de a recicla este o cantitate uimitoare de deșeuri

Simpla aruncare a deșeurilor de plastic într-un coș de reciclare nu este suficientă. Prin urmare, este responsabilitatea guvernelor, a întreprinderilor și a persoanelor fizice să ia măsuri și să caute o soluție mai durabilă la problema din jurul plasticului.

În Moldova deja avem paharele comestibile potrivite pentri lichide fierbinți, reci, deserturi din fructe sau înghețată și iaurturi. Afacerea cu paharele apraține unui tânăr antreprenor și a fost susținută de PNUD Moldova, în cadrul proiectului „Orașe verzi durabile pentru Moldova”.

Maxim Zagorneanu a lansat afacerea cu paharele comestibile în 2020, fiind preocupat de problemele de mediu a încercat să găsească soluții simple pentru o problemă majoră.

„Zilnic, în toată lumea sunt aruncate 800 de milioane de pahare de unică folosință și foarte puține dintre acestea se reciclează. La noi în țară nu se reciclează aproape deloc. Alternativa ar fi — paharele comestibile. Acestea sunt făcute exclusiv din produse bio, fără adausuri chimice sau uleiuri vegetale, iar toate aceste produse se găsesc pe piața noastră ”, spune Maxim.

Paharele pot ține cel puțin o oră lichide fierbinți de 100 grade, după care acesta poate fi mâncat sau aruncat la gunoi și se va descompune în circa 72 de ore.

După ce paharele au trecut testările de laborator, compania producătoare deja a reușit să încheie contracte de export cu cinci țări europene, printre care Marea Britanie, Finlanda și Germania. Iar la noi paharele comestibile se găsesc în toată țara și în peste 150 de restaurante și gherete care vând deserturi și băuturi la pachet.

„Rugămintea noastră către toți cetățenii statului nostru este să fie mai prietenoți cu mediul în care trăim și să aducem beneficii naturii prin toate acțiunile noastre.”

Responsabilitatea noastră colectivă de a lua măsurile necesare va aduce în mod inevitabil beneficii generațiilor noastre viitoare și planetei în ansamblu.

Această inițiativă este susținută de PNUD Moldova, în cadrul proiectului „Orașe verzi durabile pentru Moldova”, finanțat de Facilitatea Globală de Mediu (GEF), implementat în parteneriat cu p Primăria municipiului Chișinău.

UNDP Moldova

UNDP in Moldova on Medium: articles, opinions, events

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store