Prenumerera

Vårt nyhetsbrev kommer inte så ofta, men är ganska bra.

I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av nyheter kring de intressanta litterära röster vi arbetar med och reflekterar över det här med att vara förläggare. Vi tillhör inte de som ständigt har saker att säga, så nyhetsbreven kommer inte särskilt ofta än så länge.

Vill du prenumerera? Följ då den här länken: https://tinyletter.com/unitedstories

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.