ÜNOG Sektörün Çiğerini Bilirim Ödülleri 2020

ÜNOG
ÜNOG
Dec 17, 2020 · 3 min read

Bakalım bu sene sektörün ciğercisi kimmiş?

ÜNOG’a Katıl Bültenimize Abone OlGeçmiş Yayınlarımızı Oku

ÜNOG Sektörün Çiğerini Bilirim yarışması sonuçlandı! Bu yarışmada kim Game Awards 2020'nin kazananlarını önceden tahmin edebildi, kim sektörü biliyor, kim ise bildiğini sanıyor onu gördük.

Bu sene yarışmamıza 35 kişi katıldı, ve doğru tahmin sonuçları aşağıda gördüğünüz gibi.

Uzatmadan hemen yarışmamızın kazananlarına gelelim:

3. sırada, 23 kategorinin 12sini doğru tahmin eden:

  • Ulaşcan Öztürkmen
  • Tahir Çiğer
  • Alper Yalçın
  • Baturay Üstündağ
  • Abdullah

2. sırada, 23 kategorinin 13ünü doğru eden:

  • Kaan Usta

Ve, Sektörün Çiğercisi, 14 doğru tahmin ile:

  • Burak Demirbilek!

Katılan herkesi kutluyoruz, ama sıralamaya girenleri daha çok kutluyoruz! Sektörün Çiğercisine ödüllerini vermek için özelden ulaştık.

Peki ya ÜNOG Nasıl Performans Gösterdi?

Hep birlikte verdiğimiz oylar toplanınca ÜNOG 14 doğru tahmin ile Sektörün ikinci Ciğercisi oldu!

Bakalım ÜNOG olarak nasıl seçimler yapmışız:

ÜNOG’un En Emin Olduğu Ödül

İki Marvel ve bir Starwars hayranı dışındaki herkes Half-Life:Alyx’e oyunu verdi. %85lik doğru bilme oranıyla bu kategori aynı zamanda ÜNOG’da en çok doğru tahmin edilen kategori oldu.

ÜNOG’un En Kararsız Kaldığı Ödül

Spor ve Yarış ödüllerinin kendi içindeki kafa karışıklığı ÜNOG’a da yansımış belli ki. Bir çok kişi rastgele seçmiş gibi duruyor ama tabi ki ülkemizin Futbol sevdası azıcık kendini göstermiş. Kazanan Tony Hawk’ı tahmin edeiblen ise çok fazla kişi yok.

ÜNOG’u İkiye Bölen Ödül

ÜNOG’u nerdeyse ikiye bölen tek ödül kategorisi En İyi İndie Oyun oldu. Bir çoğumuz — doğru bir şekilde — Hades’i seçmiş olsa da, geri kalan nerdeyse herkes Fall Guys’ın tatlılığına kapılmış.

ÜNOG’u Ters Köşeye Yatıran Ödül

ÜNOG’un kazananı en az tahmin edebildiği kategori ise En İyi Müzik oldu. ÜNOG’da bir çok metal hayranı olsa gerek ki bir çoğumuzun gönlünden Doom Eternal geçmiş. Gerçi Final Fantasy’nin şarkılarını dinlediğimizde neden bu ödülü kazandığını anlayabiliyoruz.

Eğer bu çeşit yarışmalar hoşuna gidiyorsa, ve tahminlerini diğerleri ile yartıştırmak istiyorsan ÜNOG Sektör Kahinleri projemize göz atmak isteyebilirsin. Bura proje de oyunların Metacritic puanlarını oyunlar çıkmadan tahmin edip, sektör ile ilgili daha iyi bir ağız tadı oluşturmaya çalışıyoruz. Seni de bekleriz.

Yazar: Batu Aytemiz

ÜNOG’a Katıl Bültenimize Abone OlGeçmiş Yayınlarımızı Oku

ÜNOG

Türkiyenin en güzel oyun geliştirme grubu. https://unog.dev

ÜNOG

Profesyonel, bağımsız ve hatta öğrenci oyun geliştiricilerinin bir araya geldiği ÜNOG Oyun Geliştirici Topluluğu, bilgi ve tecrübe paylaşımına özendiriyoruz.

ÜNOG

Written by

ÜNOG

Türkiye’nin en güzel oyun geliştirme topluluğu. https://unog.dev

ÜNOG

Profesyonel, bağımsız ve hatta öğrenci oyun geliştiricilerinin bir araya geldiği ÜNOG Oyun Geliştirici Topluluğu, bilgi ve tecrübe paylaşımına özendiriyoruz.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store