Brexit i co dalej? Kto następny opuści UE?

Foto: upday

Europa nie może się otrząsnąć po wyniku referendum w Wielkiej Brytanii. Tymczasem już szykują się kolejne podziały, tak na Wyspach, jak i w samej Unii. Pojawiają się następni chętni do opuszczenia struktur UE. Natomiast Wielka Brytania pogrąża się w “domowym kryzysie”, bo nie wszyscy członkowie Korony zgadzają się na Brexit. Chaos zatacza coraz większe kręgi. Niestety, nie omija Polski.

foto: upday

Originally published at medium.com on June 25, 2016.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.