Wideo Tygodnia wg upday [15–21 października]

Michał Piasecki
Oct 22, 2018 · 2 min read
fot.: Tomasz Gzell/PAP

Codziennie w upday możecie znaleźć Wideo Dnia — najciekawszy, najzabawniejszy lub najczęściej udostępniany klip w sieci. Dziś przypominamy wszystkie filmy i przyznajemy tytuł Wideo Tygodnia nagraniu, które zdobyło największą popularność wśród naszych użytkowników.


Tym razem Wideo Tygodnia prezentujemy Wam w poniedziałek. Wszystko ze względu na ważne niedzielne wydarzeni — wybory samorządowe. W naszym zestawieniu zobaczyć więc, jak swój triumf i zwycięstwo ogłaszają zarówno Jarosław Kaczyński, jak i Grzegorz Schetyna.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela


Chcesz wiedzieć więcej? Już dziś ściągnij upday ze sklepu Google Play.

upday PL

upday to aplikacja informacyjna, która dopełni Twój dzień! Znajdziesz nas tu: http://upday.com/app

Michał Piasecki

Written by

Wydawca aplikacji newsowej upday (upday.com/app)

upday PL

upday PL

upday to aplikacja informacyjna, która dopełni Twój dzień! Znajdziesz nas tu: http://upday.com/app

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade