Gynna Barns Uppväxt. Alternativ till konceptet av kärnfamiljen.

Analys och idéer på lösningar

Det är komplexa grejer som samspelar med varandra för att generera händelser och resultat som vi upplever i livet. Många faktorer. I historien om om pappan och mamman och deras barn som fick överbeskyddande uppmärsamhet av hennes psykisk sjuka pappa och mamman som ville kompensera och tog den som skapade uttrymme för hennes självständighet utan lägga sig i allt för mycket. Vilket fick barnet att känna kvävd av den ena och oälskad av den andre.

Gällande pappan så hade ju han psykiska problem. Men det visar hur några kan bli galna över barnet och gör det nästan till sin enda mening i livet. Vilket är ohälsosamt. Barn är inte föräldrars ägodom. Barn ska ej vara beroende av endast två vuxna. Två människor, sköra och ovetande. Olärda i hur man hanterar och tar hand om barn. Två vuxna som pressas av samhället att tjäna det skeva ekonomiska systemet för att överleva. Två vuxna som inte har tid. Och skolan som dödar ens livsglädje som vi alla har sen barndomen men som slocknar i skolan. För var det inte så att hon slutade med alla aktiverer hon älskade och gick in i mörkare period där hon inte ville göra nåt. Vad kan anledningar vara? Har hennes miljö utlöst ett psykiskt sjukdom? Oftast är det så att även om människor har genetiska faktorer som ökar risker för sjukdom så är det ofta miljön som bestämmer om det utvecklas eller inte. Några kan ha genetiska predisposition till en och annan sjikdom men leva ett friskt liv för att man lever i en hälsosamm och balanserad miljö som inte stressar fram dessa sjukdomar. Men i detta fall verkade det som att det fick henne att försöka ta sitt liv. Och inget görs för att aktivt överse, identifiera, förebygga och hjälpa henne eller hela familjen.

”Det går inte att förstå det som hänt dig nu. Om vi kunde ta om alltsammans från början. Om vi hade sett till att få stöd, både till din mamma och mig, efter förlossningen. Om du hade kunnat få en mer normal uppväxt. Hade det varit annorlunda då?”

Vi måste utvecla ett annat system för hur vi uppfostrar barn.

”Där barnens cirkel är icke binär

Mångfald av fräldrar är det som bär

Pressen att fostra ny genration

Delas på lärda vuxna, sen boom

Knattarna gror” -Jakob och Az

Hos urbefolkningen och i några länder fortfarande är vanligt att man tar hand om barn i ett gemenskap. Erika till exempel är godmor till vänners barn där Mamman är från Italien där sådant är vanligt.

Aldous Huxley on the tyranny of the family and alternative ideas from his book Island.

Taking care of children as a community, collectively… Where community and network has a greater insight into every children so that children can escape the tyranny of the family. A person’s life cannot be dependent on one or two elders. “kinship societies”. Kin, not through blood but through relations of care and nurture.

Do you need 2 parents? | Bruno Bettelheim & Communal Parenting | Family & Relationships

--

--

Utforska, inspirera och kultivera möjligheter för allas blomstrande!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Axo Sal

Axo Sal

Striving towards the biggest positive world-impact. Utilitarian Polymath. Utilissance Society. https://Utilissance.World