Strategier för en blomstrande värld för oss alla. v2.

Låt oss börja med Poesi inspirerad av pjäsen Vi betalar inte! av Nobelpristagaren i literatur Dario Fo.

Hoppas att det ovannämnda väcker tankar kring hur vi ska organisera oss… Hur ska vi forma vår samlevnad, hur ska vi styra upp vår tillvaro för en blomstrande existens?

Om vi tänker efter så vet vi att alla vi människor har våra behov, vi har våra problem att lösa, vi har också förmågor, potential och möjligheter vi kan vårda. Om människor då förenar deras kunskap och färdighet för att hjälpas åt i att tillföra välbefinnande för oss alla. Så ett sätt att organisera oss är genom att människor från olika områden bildar cirklar, grupper eller syndikal som det kan heta. Cirklar framträder baserat på behov, kunskap, förmågor, färdigheter, möjligheter och intressen av folket. Så människors arbete blir till att bidra med deras brinnande kunskaper och färdigheter. Rätta människor får makt på rätt plats dvs. över det som man är kunnig inom och älskar. Detta gör att människor utforskar och sam-bestämmer över områden så att en optimal utveckling för alla träder fram. Ett system där människor samverkar mellan olika områden och påverkar helhetsbilden och samhällsstyre i stort. Syndikal som samhällsstyre som fömånar allas välstånd. System som syntiserar symbios. Ett system som känner in alla världens varelser och naturen… som känner in smärta, lidande men också möjligheter för utveckling till en mer blomstrande tillvaro och vägleder oss i linje med det.

I ett sådant system har människor ingen incitament i att styra samhället till förmån av deras egna intressen eller till ens verksamhets intresse för inga vinster kan dras ändå. Vinster går till samhällsbudget som vi styr över med vår kollektiv hjärna. Alla får en lön så att alla klarar sig och får det de behöver och mer. Lönen kan också vara relativt till det man bidrar till samhället eller de ansvarsroller man utsetts till. Men skillnadena mellan den som får mest och minst är fortfarande kontrollerade så att t.ex. man får maximalt 5 gånger så mycket som grundnivån. Man får ändå det man behöver så man kan skifta fokus på att faktiskt leva, utforska, skapa, tillföra, njuta, törsta sin nyfikenhet, söka efter sanningen och allt annat som vi människor vill så gärna. Vi kan fokusera på att bidra med det vi är bra på, det vi älskar och kan livnära oss genom det. Alla kan finna sig i samhället, hitta sina platser i samhället och bli stödda genom livet. Med bildning, utveckling och vägledning lyfts och luckras upp människors potential. Förmågor de vässas.

Syndikal kan utreda vad som världen behöver mest i en prioriterad ordning och kontinuerligt och dynamiskt skapa incitament och belöning som derigerar mänsklig potential och fördelar resurser och verksamheter i enlighet med det. Deltagande i syndikal har också sina incitament och belöning… det är ännu viktigare än ens områdes-specifika vardagsarbete. Det är för att bryta loss från avskilt tänkande och stimulera omtanke för helheten av vår existens. Det måste då i ett sådant system vara mycket svårare och ta mycket mer energi att falskt sälja in att ens område eller verksamhet är viktig eller mer önskbar än andra för att få mer resurser för sig själv. Ett system måste underlätta, belöna och vägleda människors potential till att utreda och bidra till vad världen behöver mest så att människors resurser flödar till dessa prioriteringar. Den här modellen av tänkande och agerande kan stimuleras på olika sätt… genom folkbildning, genom system av incitament, genom kultur, gemenskap och filosofi, att integrera värdegrunder i våra sätt att leva. Och allt detta tillsammans kommer vara en kompass och vägleda mänskligheten mot drömvärldar som vi aldrig ens trodde var möjliga.

Alla operationer och interaktioner mellan människor för att tillfredsställa deras behov är just vad Ekonomi är. Ekonomin är hur människor samverkar med varandra för att uppfylla deras behov. Människor som roterar för att ordna olika, mindre roliga, men behövande sysslor. Ekonomin är hur människor fördelar makt, sysslor och arbete över olika områden i enlighet med människors förmågor, kunskap och färdigheter. En annan faktor för deltagande eller makt avgörs av graden till vilken man är berörd av frågan. Ekonomin handlar om hur människor bestämmer sig att hushålla resurser och fördela dom för att uppfylla den mest optimala utvecklingen av vår existens. Kollektiv övervägning, resonemang och logisk, öppensinnad argumentation skall leda till det som är objektivt sett mest givande för allas blomstrande. Den kulturella miljön måste till sin natur stimulera folk till öppensinnad utforskning och icke-våldsam kommunikation av ens subjektiva upptäckter.

Det här är nåt som vi strävar mot… historiskt sett så går utvecklingen mot större förståelse, inkludering och deltagande. Kollektiva medvetandet blir mer intelligent och börjar organisera sig i enlighet med det som ger störst ”avkastning” för alla. Demokrati utvidgar sig. Nästa milstolpe är just Ekonomin. Dessa värdegrunder och principer har funnits länge ända från urbefolkningen. Elinor Ostrom gjorde bl.a. en research kring ”managing the commons” för vilket hon fick Nobel Priset. Modeller av samverkan som framträdde naturligt och organiskt på några platser hos urbefolkningen kördes över med imperialismen. Senare har man börjat göra motstånd mot förtryck och börjat formulera filosofiska riktningar som social anarkism, anarko-syndikalism och den kooperativa rörelsen. På senare tid finner vi: Social and solidarity economics, participatory economics, decentrlized technology, blockchain and decentralized autonomous organizations, platform cooperatives, stakeholder cooperatives, Democratic confederalism, Communalism, Municipalism, the model and concept of Kibbutz communes etc. Alla dessa bygger i princip på samma grunder: Ingen förtryck i alla dess former. I relationer mellan människor eller till sig själv. Ingen överhet som äger och styr saker till deras intressen. Decentraliserad styre, Samägande, Sam-skapande. Från gräsroten och upp där folk utforskar och belönar det som världen verkligen behöver.

Vi måste skapa nya system oberoende av staten med representativ partipolitisk system som vänder oss mot varann. Den här formen av demokrati bygger inte på vår kollektiv visdom och intelligens… den skapar fortfarande en överhet som tillsammans med kapitalistiska makten styr och ställer. Över åren invecklade man systemet tills den är riggad till att ge vissa resultat. Från skolor och upp har man spridit en mental modell, en filosofi, en norm som människor är nu så vana vid att det är så svårt att tänka sig bortom det givna. Men det har alltid funnits folk som vill föreställa sig drömvärldar, protopian worlds.

Exemplen på alternativa samhällen har alltid funnits och finns idag runtom i världen…

Mondragon är en federation av mer än 100a kooperativ med demokratisk samägande och demokratisk ledning av verksamheter. De delar på vinsten vilket tillåter alla ett värdigt liv och meningsfulla arbetsfårhållande. De har ett socialt system oberoende av staten, de har eget universitet och mycket annat. I spanien finns även Catalan integral cooperative.

Italien med Kooperativa konsortium bl.a. i regionen Emilia Romagna, som är en av de rikaste och mest välmående regionerna i Europa. Sen har vi Rojava i Kurdistan med ett system som heter demokratisk konfederalism som bygger på gräsrots-styre, demokratisk ekonomi och kommission inom olika samhällsområden. Den bygger också på feminism, jämlikhet och social ekologi. Liknande exempel finns i Mexico med Zapatistas och i USA med Cooperation Jackson.

Det finns många fler exempel på rörelser och praktiker över hela världen. (Soon to be published)

Och Sverige skulle inte vara Sverige idag utan den kooperativa rörelsen som spred rikedomar bland alla deltagare och hela samhället. Sverige har en rik historia av kooperation… kooperativa föreningar eller demokratiska och ömsesidiga företag. Idag utgör kooperativ 10% av landets totala BNP per år. Det är ungefär 490 miljarder kronor. Kooperativ finns inom olika områden och dessa tillgodoser olika mänskliga behov genom självstyre.

Vi kan skapa nya system oberoende av staten med politisk haveri och oberoende av kapitalism där privata intressen överskrider samhällets bästa. Kooperativa krafter — i en allians finner vi den nödvändiga kraften.

I Sverige finns det många initiativ, projekt, gemenskaper, alternativa självstyrande lokala samhällen, kooperativa bostäder osv.

Det som saknas är samverkan mellan dessa. Jag känner till flera projekt med goda idéer men som möter på utmaningar. Stacken i Bergsjön — ett fler-lägenhetshus som samägs av alla som bor där… de har lite svårt att få göra allt själva och inte få nån support utifrån… det finns ingen utvecklat struktur som skulle hjälpa och stödja projekt med kooperativa och humanistiska grunder, där i Bergsjön vill de också utveckla hållbar lokal ekonomi/samhälle. Sen finns det till exempel Teal School projektet som vill utveckla mer gynnsamma skolor för folkets utveckling. Dessa och nya initiativ har svårt att finna finansiering och support.

“Federated cooperatives can be used as a central structure to provide services to the cooperative members (e.g. HR, accounting, industry training, to all coop entities who are members), as a centralized purchasing arm (e.g. buying paper, or other goods or services that all members need for their own business), and other uses that capitalize on the pooled resources and energy of the cooperative members.” -https://thedefiant.io/solving-the-riddle-of-the-dao-with-colorados-cooperative-laws/

Så vi skulle kunna skapa en plattform, ett system, allians, union, ett konsortium eller vad det nu kan kallas… En sådan nätverk av olika föreningar, organisationer, folkhögskolor, verksamheter, rörelser som bygger på kooperativa principer. Detta skulle tillåta oss att samla våra resurser och utveckla olika projekt, nya samhällen, gemenskaper, verksamheter som skulle tillfredställa våra behov oberoende av staten eller kapitalismen.

Människor har förmågan till att upptäcka, uppfinna och förvandla underbara fantasier till verklighet… allt detta är möjligt bara vi människor finner eller skapar en gymnsamm miljö som stimulerar oss till det. Människor kommer att lösa vilka problem som helst.

T.ex. Entreprenörer som brinner för deras idéer vill helst av allt se deras drömmar bli förverkligade. Kapitalistiska och stat-systemet ger de större support och finansiering än den kooperativa sektorn. Vi skulle alla gynnas mer om dess idéer förverkligades på kooperativ ‘mark’.

Nuvarande representativ partipolitisk system är inte den versionen av demokrati som förenar vårt kunskap och färdigheter för att göra det som tjänar allas värdighet, staten och det ekonomiska system är i grunden och till sin natur skapar inte sådana gynnsamma miljöer. Men vi behöver inte staten eller kapitalismen…

Vi kan bryta oss loss från nuvarande modeller av förtryck. Varenda modell som skapar förtryck och vänder oss mot varandra, som delar upp oss istället för att förena oss. Vi måste bryta oss loss och stå på en ny grund… vi måste utveckla och vårda vår egen mark som gör att vi kan frodas.

Vi kan skapa egna system. Helhetssystem… i framtiden kan vi även skapa egen valuta… Vi måste ha ett alternativt, holistisk erbjudande som folk, verksamheter, organisationer kan ansluta sig till. När fler och fler upplever hur mycket bättre det nya systemet är så kommer allt naturligt och organiskt övergå till de nya modeller.

Följande är en spellista av videor som utforskar nya samhällen, nya världar, nya drömvärldar och vägar dit.

--

--

Utforska, inspirera och kultivera möjligheter för allas blomstrande!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Axo Sal

Axo Sal

Striving towards the biggest positive world-impact. Utilitarian Polymath. Utilissance Society. https://Utilissance.World