Utilissance Union. Ett ekosystem som gynnar kooperation i Sverige och omvärlden.

Photo by Ahmad Dirini on Unsplash

Sverige är rik på organisationer byggda på kooperativa och ömsesidiga grunder. Många verksamheter som är byggda på demokratiskt samägande och demokratisk styrning. Verksamheter och system som tar in människors insikter, erfarenheter och idéer… som tar vara på människors kunskap och förmågor… som inkluderar människor som påverkas av och deltar i verksamheter… deltagare, kunder och arbetare… Decentraliserade samägande. De existerande styrkor som är närmast dessa värdegrunder är den kooperativa, idéburna och humanistiska sektorn. Den finns i en meningsfull grad. Sverige skulle inte vara Sverige idag utan den kooperativa rörelsen som spred rikedomar bland alla deltagare och hela samhället. Kooperativa föreningar eller demokratiska och ömsesidiga företag utgör idag 10% av landets totala BNP per år. Det är ungefär 490 miljarder kronor. Kooperativ finns inom olika områden och dessa tillgodoser olika mänskliga behov genom självorganisering och självstyre. I Sverige finns det mycket som är byggd på kooperativa principer… olika föreningar, verksamheter, företag, organisationer, olika initiativ, projekt, gemenskaper, alternativa självstyrande lokala samhällen, kooperativa bostäder osv.

Det som saknas dock är ett system för samverkan mellan enheter. En plattform, ett nätverk som stöttar, utvecklar och lyfter olika projekt inom ekosystemet. En union som gynnar varje medlem med tjänster och erbjudanden som tillför och förser verksamheter med nödvändiga, behövande och värdefulla bidrag.

“Federated cooperatives can be used as a central structure to provide services to the cooperative members (e.g. HR, accounting, industry training, to all coop entities who are members), as a centralized purchasing arm (e.g. buying goods or services that all members need for their own operations), and other uses that capitalize on the pooled resources and energy of the cooperative members.” https://thedefiant.io/solving-the-riddle-of-the-dao-with-colorados-cooperative-laws/

Plattformen kan tillföra olika nödvändiga tjänster till den kooperativa och idéburna sektorn. Det kan förse med kompetensutveckling, livslångtlärande och bildning kring gynnsamma processer. Plattformen kommer att gynna samarbete mellan kooperativ. Gemensamma ömsesidiga projekt. Utbyte, handel och samarbete kring olika projekt. Olika sociala projekt som gynnar vår existens kan finansieras av plattformen. T.ex. research and development.

Exempel på liknande initativ av plattform för samverkan mellan kooperativa krafter runtom i världen:

Italian Cooperative Consortiums.

Emilia Romagna Cooperative Ecosystem.

Mondragon cooperative system. Federation of cooperatives + their own university and social safety system. Mondragon har även en finansiell arm som supportrar, finansierar och utvecklar verksamheter.

Cooperation Jackson. Och många andra exempel av mutual aid gemenskaper grundade i kooperation.

Följande är överblick över olika tjänster som plattformen kan erbjuda, tillföra och förse med…

+Plattformen kan bl.a. förse organisationer, verksamheter och föreningar med mänsklig potential och talanger.

+Bl.a. förse med ett system för handel mellan verksamheter i den kooperativa sektorn. Ett system för handel och utbyte av tjänster mellan kooperativ och medlemmar av kooperativ. Både B2B och B2C. Också P2P/C2C. Våra egna oberoende produkter och tjänster som tillfredställer människors behov.

+Plattformen kan erbjuda utbildning kring processer för effektiv och gynnsamm organisering. Olika organisationsprinciper och paradigm som strävar att skapa psykologiskt säkra miljöer och produktiva organisationer.

+Plattformen kan vara värd för olika kulturella sammankomster, utveckla mänskliga sammankopplingar och relationer. Ett nätverk för utbyte av upplevelser, idéer, aktiviteter, cirklar, event etc.

+Medlemmar kan erbjudas individuell stöd kring livets klurigheter… hälsa, psykologi och mental hälsa så att varje människa kan blomstra och bidra med sitt bästa. Olika verktyg, appar, praktiker, aktiviteter kan integreras på organisationsnivån för att gynna allas utveckling.

+Plattformen kan även förse verksamheter med konsulter som kan hjälpa till och tillföra olika behov till organisationer inom ekosystemet som i sin tur kan spara och dela på resurser.

+Utrustning kan t.ex. delas, hyras ut. Kooperativ kan förses med nödvändiga och moderna verktyg… Digitala och fysiska.

+Plattformen kan gynna samfinansiering av nya verksamheter och projekt som tillfredställer våra behov. Samfinansiering av projekt som löser våra problem och avancerar vår existens framåt.

Över tid kan det här systemet förse och tillfredsställa samhällets behov med alla möjliga tjänster och produkter. Ett medlemskap som ger tillgång till olika sociala tjänster, produkter, event, kultur etc. Ett helthets-system av alla nödvändiga tjänster som samägs och styrs av kollektiv kropp och hjärna. Ett system som samägs och styrs på ett intelligent sätt som förenar människors kunskap och färdighet för att tjäna allas värdighet.

Följande är fördjupning i plattformens verksamhet dvs. vad plattformen erbjuda, tillföra och förse den kooperativa ekosystemet med…

Mänsklig potential och talang.

Folkhögskolor’s deltagarprinciper och kooperativa principer gör varandra väldigt kompatibla. Utillissance Union kan genom plattformen förse kooperativ med nya talanger som är engagerade och förstår sig på kooperativa principer och är redo att delta, samarbeta och bidra. Folkhögskolor har en massor av profilkurser och dess deltagare som skulle gynna utveckling av kooperativa föreningar. Entreprenörskap, teknologi, community builders, media & kommunkation, grupp facilitators, ledare av gruppprocesser och förändringsprocesser där bl.a. drama- och social-pedagogiska metoder kan användas. Andra profilkurser inkluderar hållbar utveckling och ledarutbildningar för sociala och kooperativa företag. Folkhögskolor formar kreativt och initiativtagande folk.

Uppgradera Organisationsparadigm:

“There are many organizational frameworks out there. E.g. Socioacracy, Holacracy, Teal organizational paradigm and other organizational psychological/sociological frameworks. Technological tools or platforms for sense-making can also facilitate collection of insights, ideas, arguments, and systems thinking. There is also a potential of leveraging AI that would help to synthesize all of the sphere of knowledge and arrive at best solutions. Swae.io is striving to do just that.”

Konsulter kan hjälpa till att utveckla organisationsstrukturer i linje med organisagionsparadigment “Teal”. Dels går det ut på formandet av frihetliga cirklar enligt förmågor och kompetenser man känner sig mest kunnig inom, intresserad av, nyfiken på, har erfarenhet av mm. +interdisciplinära cirklar eller nån sorts samarbete mellan människor i de olika domän-specifika cirklar. Det handlar också om decentraliserad styre, den kollektiva hjärnan är ett styrande organ. Det finns olika digitala verktyg för det också som https://www.platoproject.org/

Plattformen kan även tillföra integrering av teknologiska verktyg för att underlätta och effektivisera den kollektiva intelligensen inom organisationen. Insamling av idéer, lösningar, förslag etc. Underlättning av meningsskapande av situationer och potentiellt agerande. Sammansvätsad och sammankopplad team som är flexibel och själv-organisera enligt behov och möjligheter. Med processer för återkommande sammankomster och aktiviteter som fortsätter att utveckla laget, organisationen, samhället och världen.

Aktiviteter, Processer och Kultur som lyfter och utvecklar folk:

Plattformen kan även erbjuda Kulturarbetare för forum, processer, evengemang, program och konst för att stimulera människors kreativitet, team-building och utbildning genom interaktiva upplevelser med performances och sedan olika aktiviteter, lekar, övningar, spel för att bearbeta och integrera ämnet på ett roligt och kul sätt. Det handlar om att guida och facilitera samskapande processer.

Dramapedagogik är ett verktyg som kan lära oss att hantera mänskliga klurigheter som egoistiska instinkter. Man lär sig att lyssna till, och förstå andra perspektiv. Man lär sig att sätta sig in i andras kroppar och sinnen. Man lär sig att reflektera, prova, testa och experimentera. Att hela tiden utforska… för man vet ju aldrig vad som egentligen är bäst innan man har testat det. Så man provar på olika roller för att uppleva och undersöka olika situationer, perspektiv, fenomen och problem, och därigenom komma fram till insikter och potentiella lösningar. Genom aktivt deltagande genomgår folk både inre förändringsprocesser och förändring inom organisationen och samhället i stort. Dramapedagogik kräver en att se helheten. Se saker objektivt och bidra till det som vore mest optimalt för alla.

“Drama Pedagogy Methods give birth to insights, ideas and solutions. They cultivate people through various activities, exercises and processes. Creativity, arts, theatre, role-playing and performances to stimulate outside of the box thinking and innovation.”

Genom aktiviteter, övningar och upplevelser lär sig folk och integrerar, förkropppsligar färdigheter och vässar förmågor som att lyssna till andra, känna, förstå och underhålla andra perspektiv. Det handlar mycket om att skapa utrymme för varandra. Varandras känslor, tankar, idéer. Att skapa trygga miljöer. Det handlar om att ge tid och rum för att testa, experimentera, göra något nytt, prova på nåt nytt, ge varandra tillåtelse att misslyckas och prova igen. Utan att döma. Att lära sig att skapa ett ramverk som ger upphov till trygg grund så att vi kan mötas både i våra utmaningar, svårigheter, sårbarheter men också mötas i och förena vårt potential.

Teorier och praktiker för bättre arbete och tillvaro.

KASAM (Känsla av sammanhang och mening) och det Salutogena perspektivet. Salutogenic som i motsats till Pathogenic. Fokus på det hälsosamma istället för det som är det sjuka. Ett viktigt perspektiv som försummas i samhället. Man plåstrar över symptom istället för att skapa miljöer och livssätt som gör oss hälsosamma så vi kan växa och frodas.

“Everything in the company starts with the individual. If individuals are at their best the company is too. Let’s start by taking a look at individual needs according to Maslow’s research.

In the developed world where basic needs are covered. The psychological and self-fulfillment needs are lacking making our society depressing. One of today’s global problems is untapped human potential. People thrive when they work on something that has meaning to them and the world around them. “Employees who have meaning don’t just stick around longer. They also report 1.7 times higher job satisfaction, and are 1.4 times more engaged at work.”, “Increasing a sense of meaningfulness at work is one of the most potent–and underutilized–ways to increase productivity, engagement, and performance.”Fast Company’s article covering research studies.” —

Kooperativ historia, uppdrag, uppgifter. Glöm inte er mening.

Kooperativ i grund och botten är menade till att tilfredställa människors behov oberoende av icke-fungerande stater och den skeva kapitalismen. Kooperativ är ämnade till att lösa problem och utveckla människors liv. Kooperativa krafter är ämnade till att samarbeta för att tjäna större mening. Att minimera lidande och maximera blomstrande i denna värld. Kooperativa krafter kan gå samman för att utveckla nya gynnsamma samhällen för oss alla.

De sju kooperativa principerna.

Utopins återkomst — Kooperativ historia och uppdrag.

Exempel på samhällen som unionen skulle kunna hjälpa till att utveckla här i Sverige och över världen:

Vi kan samla våra krafter för att utveckla nya världar som gynnar oss alla.

--

--

Utforska, inspirera och kultivera möjligheter för allas blomstrande!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Axo Sal

Axo Sal

Striving towards the biggest positive world-impact. Utilitarian Polymath. Utilissance Society. https://Utilissance.World