Vad är det jag ska bidra till för störst effekt?

Photo by Florian Olivo on Unsplash

Kraft… makt i vad som tänks på… hur det tänks och varför? vad vi kollektivt lotsas till, vad var och en av oss gör påverkas av av krafter som uttrycker och formar omvärlden och vad vi stöter på. Upplevelser som formar oss. Uppmärksamhetens riktning. Krafter som befinner sig fångna i systemets tillvägagångssätt för tillfredställelse av var och ens överlevnad och önskad tillvaro. Belöningssystemet som inte är i kontakt med omvärldens verkliga behov, utan där var och en slåss för sina behov och intressen. Medans ena intressen blir uppfyllda så lider andra delar i helheten… kollektiv kropp där en del krafter har tagit över kroppens funktioner likt cancer som förvränger och tvingar kroppen till att tjäna den även när helheten lider.

”If we want a future for all, it cannot be imagined by some” -Nerina Finetto

Bombarderade med färdiga mall tar vi sidor i ett sjukt system istället för att ifrågasätta systemet självt. Det kanske är fel grund till att börja med om systemet tvingar oss mot varandra istället för att ena oss i att ge varandra möjligheter till att gro. Alla vill vi samma sak… att inte få uppleva onödigt lidande och istället få blomstra på alla livsfronter.

Djupare analys frånvarar. Bombarderade med färdigformade förklaringar, ytliga rapporter, vi följer och repeterar det vi ser och hör. Hur mycket av det är oss? Våra verkliga, egentliga behov och drömmar? Vad är det egentligen vi behöver fokusera på? Och vår vana i att tänka främst på andras beteende men hur mycket hamnar jag själv där?

Finns så mycket men vad är mest effektivt och effektfullt i förändringsarbetet mot ljusare framtid… vilka hävstångspunkter ska man rikta sig mot? Vad är det jag ska bidra till för störst effekt?

Våra teknologier, system, metoder, sätt att samverka, samleva, ta hand om varandra, våra strukturer, institutioner, organisationer, verksamhet, vår existens, bildning och tillvaro och mycket annat reflekterar våra mentala koncept, föreställningar, filosofin… principer, värderingar, meningsskapande och mål som vi strävar mot och som vägleder oss… sätt att tänka, se och förstå oss själva, varandra och omvärldens komplexitet och kontext (behov, lidande, utmaningar, möjligheter). Vi kan egentligen röra om och omkonfigurera beståndsdelar hur som helst så länge det gynnar alla. Dessa underliggande spelregler som styr.

Så förändra spelregler? Hur? Skapa utrymme… tid och rum och processer till att känna in lidande, orsaker och möjligheter… att få kultivera ens nyfikenhet och kreativitet. Att förstå sig på sig själv och omgivningen… bryta negativa mönster och öva in de positiva… att klura ut, utföra, utöva och tillföra… allokera resuser för optimal utveckling för helheten. Det är dessa processer och förmågor som oavsett vilka problem kommer finna lösningar. Utrymme för det finns inte idag. På individnivå, på gruppnivån, på organisationsnivån, ekosystemsnivån, samhällsnivån och världsnivån. Dessa förmågor är inte utvecklade i oss. För att det är helt andra motiveringar som petar oss.

Systemets incitament, vad vi kollektivt firar, belönar och uppmanar. Systemets incitament från toppen och ner påverkar människors sätt att spendera sina dagar och vår strävan. Våra kollektiva vanor. Kulturen. Vad vi ser som accepterad. Strukturer, antaganden och dynamik mellan människor i organiserade grupper. Maktfördelningen… Kraften att påverka och forma var samhället flödar. Det här är grunden… en av rotorsaken till flera av våra problem… och vår största möjlighet till förändring som kommer skapa många förändringar samtidigt.

Jennifer Hinton (video nedan) är väldigt bra på att förklara effekter på välmående och helhetens blomstrande av systemens underliggande inställningar. Både i dagens dominerande system och i nya system som är på uppgång, nya.. mer gynnsamma för vårt blomstrande… nya krafter som kan genom samarbete, steg för steg ersätta det gamla och sjuka.

Det nya ekosystemet den tredje sektorn… tredje vägen bortom partipolitisk statsapparat och allt som tillhör och finansieras av det systemet som är styrd hierarkiskt från topp och nedåt… som vänder folk mot varandra. Byråkratisk, fyrkantig och svårt att andas i, som hämmar frihetlig utveckling. Som inte tar vara på vår kollektiv intelligens, där ämnes-kunniga människor alltid klagar på att beslut inte förankras i bäst kunskap. Den tredje vägen är bortom kapitalistisk system där privata intressen överskrider samhällets bästa. Bortom falsk välgörenhet som maskerar rotorsaker… ingen vill ge ifrån sig sina positioner av makt och status, centralt styre, ägarskap och styre över människors liv… falsk välgörenhet endast riktas till symptomatiska uttryck men inte till grundorsaker. Några av grundorsaker som genererar resultat är processer för beslutsfattande, fördelning av ägarskap och makt över våra resurser. Riktig välgörenhet ger människor man vill hjälpa egenmakt istället för att vara beroende av ens nåd och lotsas in till att tjäna system som tjänar dina intressen.

Låt oss finna en annan väg bortom dessa sjuka dynamiker. Tredje sektorn bygger på inkludering av mångfaldiga perspektiv, demokratisk ekonomi, kollaborativ ekonomi, delad ägarskap av vår delad existens, delad ägarskap av verksamheter som bär vår existens. Delad inverkan på vår tillvaro baserat på ens kunskap, skickligheter och deltagarens påverkan av frågan. Interdisciplinära, gränsöverskridande mötesplatser och processer där lösningar framträder. Kollektiv intelligens, visdom och objektivt resonemang som styr. Den tredje sektorn bygger på ansvarstagande, ansvarsfullhet… etiskt driven… bl.a. förebyggande av potenitella negativa konsekvenser av faktisk lidande hos kännande varelser och naturen tvärs tid och rum. Kooperation, ömsesidighet, icke-vinstdrivande och idéburen verksamhet som tjänar vår välfärd, den baseras på humanistiska värderingar, decentraliserad styre, civilsamhällets makt från gräsroten och upp, samfinansiering, samägande, samskapande, gemenskap, folkbildning, pedagogisk kultivering, psykologiskt trygga och läkande utrymmen där hela du får plats att blomstra, roterande roller i sysslor så att alla får utrymme för kreativt och intressant arbete, icke-våldsam konflikthantering och kommunikation, open-source principer, decentraliserade teknologier, plattform och valutor. Normkritisk perspektiv. Val av det mest accepterade… en optimal kompromiss och samtycke istället för majoritetens tyranni. Det är några av pelare av den tredje sektorn.

Så låt oss delta i, vara del av, bidra till, tillföra till, gynnas av, gro i och utveckla den tredje sektorn. Vad man än gör, man kan göra det i och med organisationer som bygger på principer gynnsamma för vårt blomstrande. Man kan vara en del av det nya ekosystemet… man kan driva sin verksamhet och göra sitt jobb inom det nya ekosystemet som skall stödja, supporta och tillföra mark att gro i. Man kan gå ifrån de gamla sjuka system och alltmer delta och bidra till det nya ekosystemets styrka och utveckling genom sina förmågor, färdigheter, intressen, kompetenser och kunskap.

Denna text började med tankar kring kraft och makt… så om vi tänker efter… vilka krafter styr idag och medför negativa resultat vi ser och vilka nya krafter måste stärkas för att föra oss mot mer gynnsamma förhållanden? För endast med större och samlad ekonomisk och kulturell kraft kan den nya tredje kraften förverkliga riktiga förändringar. Med ekonomisk och kulturell kraft menas i det här fallet kollektiva resurser och styrka till att påverka varandras och omvärldens utveckling och hjälpa oss att tillfredsställa våra behov… från basala och hela vägen upp till behovet av förverkligande av sin potential i samklang med omvärlden.

Så var ska vi börja? Allt kan väl börja i att skapa utrymme för fruktbara processer och möten där parter i och mellan organisationer kommer samman i sina behov och utforskandet av lösningar. I trygga kreativa miljöer uppstår och framträder idéer, visioner, strategier... det öppnas upp möjlighet till lärande och övning av det vi strävar mot… kontinuerligt letande och utvecklande. Vi kan börja i facilitering och etablering av processer, organiseringskulturen och organisationsparadigm där lösningar kontinuerligt framträder och genereras enligt behov, utmaningar, kunskap, förmågor och möjligheter. Plattform som mobiliserar medel- och kraftsamling för utförande och utövande av effektiva lösningar. På organisationsnivå, på inter-organisationsnivån, på nätverks- eller ekosystemsnivån och på samhällsnivån. Blomstrande tider, de kommer! Mer detaljer kring organisationsparadigm för vårt blomstrande…

--

--

Utforska, inspirera och kultivera möjligheter för allas blomstrande!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Axo Sal

Axo Sal

Striving towards the biggest positive world-impact. Utilitarian Polymath. Utilissance Society. https://Utilissance.World