Mýtus 1: Lidé čtou na webu

Tom Kupka
Tom Kupka
Sep 30, 2017 · 2 min read

Lidé čtou vše slovo od slova, jen když je obsah opravdu zaujme. Většinou jen letmo prochází stránky (tzv. “skenují”) a hledají zvýrazněná klíčová slova, důležité nadpisy, krátké odstavce a čitelný seznam. Vzhledem k tomu, že jsou ve spěchu, přeskakují irrelevantní obsah, aby se dostali k informaci, kterou hledají.

Takže nečekejte od lidí, že budou číst obsah, který se nezdá být snadno čitelný ani pro ně relevantní. A proto je třeba se na webu vyvarovat dlouhým textovým úsekům, zbytečným pokynům, propagačním textům a smalltalku.

Jak málo lidé čtou?

 • V roce 2013, analytická firma Chartbeat analyzovala internetový magazín Slate a další webové stránky a zjistila, že většina návštěvníků scrolluje jen do 50–60% stránky s článkem. Co je ještě zajímavější, že není žádný vztah mezi sdílením a scrollováním; tzn. že lidé snadno sdílí vaše články i bez jejich přečtení — You Won’t Finish This Article
 • Rychlým procházením a čtením mnoho textových online materiálů si osvojujeme zvyk, který má vliv dokonce i na to, jak čteme a chápeme např. romány nebo jiné delší tištěné texty — Serious reading takes a hit from online scanning and skimming, researchers say
 • Studie Jakoba Nielsena o sledování pohybu očí (též eye tracking) z roku 2008 ukazuje, že na průměrném webu je přečteno méně než 20% textového obsahu.
 • V jiném uživatelské testu Nielsen testoval odlišný styl uspořádání slov na webových stránkách. Stručný, čitelný a objektivní copywriting měl za následek lepší použitelnost o 124%.
 • Gerry McGovern v jedné studii použitelnosti zjistil, že jen 1 z 15 uživatelů dokázal najít kontrétní informaci, která nebyla na stránce snadno čitelná nebo nebyla vhodně umístěna.
 • V knize Don’t Make Me Think Steve Krug tvrdí, že jedním z nejdůležitějších faktů o uživatelích na webu je, že nečtou, ale “skenují”.

Kdy lidé čtou slovo od slova:

 • Pokud lidé najdou právě tu informaci, která je zajímá, je pravděpodobnější, že budou číst související obsah slovo za slovem.
 • Výzkum ukazuje, že pokud lidé čtou pro potěšení, čtou důkladněji a čtení jim přijde bez námahy dokonce i na obrazovce počítače.
 • Studie ukazují, že existují metodičtí čtenáři webu, kteří obvykle neskenují, ale spíše čtou ze shora dolů.
 • Je více pravděpodobné, že dobře strukturované stránky, navrženy na zběžné přečtení, budou více čteny.

Zoltán Kollin
Z anglického originálu přeložil Tomáš Kupka

UX Myths Česky

Oficiální český překlad projektu UXMyths.com — přehled nejčastějších mylných představ o UX — mýty, které popisují, proč nejsou pravdivé.

  Tom Kupka

  Written by

  Tom Kupka

  UX Designer @ Kiwi.com✈️ My thoughts, stories and ideas on UX and Product Design | tomaskupka.com

  UX Myths Česky

  Oficiální český překlad projektu UXMyths.com — přehled nejčastějších mylných představ o UX — mýty, které popisují, proč nejsou pravdivé.

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade