Mýtus 8: Obrázky z fotobanky zlepšují UX

Tom Kupka
Tom Kupka
Sep 30, 2017 · 1 min read

Testy použitelnosti a studie založené na sledování pohybu očí (též eye-tracking) ukazují, že obrázky z fotobanky a jiné grafické dekorativní prvky zřídka přidávají hodnotu webové stránce a častěji spíše zhoršují prožitky uživatelů než aby je zlepšili.

Takové fotografie totiž nijak nesouvisí s tématem těchto webových stránek a neobsahují užitečné informace. Uživatelé obvykle obrázky z fotobanky přehlíží a dokonce mohou být jimi i frustrováni.

Výzkum a články na téma použitelnosti okrasné grafiky:

Zoltán Gócza
Z anglického originálu přeložil Tomáš Kupka

UX Myths Česky

Oficiální český překlad projektu UXMyths.com — přehled nejčastějších mylných představ o UX — mýty, které popisují, proč nejsou pravdivé.

  Tom Kupka

  Written by

  Tom Kupka

  UX Designer @ Kiwi.com✈️ My thoughts, stories and ideas on UX and Product Design | tomaskupka.com

  UX Myths Česky

  Oficiální český překlad projektu UXMyths.com — přehled nejčastějších mylných představ o UX — mýty, které popisují, proč nejsou pravdivé.

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade