Mýtus 9: Design musí být originální

Tom Kupka
Tom Kupka
Dec 19, 2017 · 1 min read

Mnoho designérů by se raději pokusilo znovu vynalézt kolo, než aby se přizpůsobili konvenčním UI návrhových vzorů. Mělo by se však brát v úvahu, že tyto designové konvence dobře fungují, protože již byly zavedeny a testovány na použitelnost. Jelikož jsou uživatelům známy, není tak třeba nic vysvětlovat či poskytovat návod k použití. Protože uživatelé ocení použitelnost nad novinkami, standardní vzory tak budou nakonec přínosem pro vaše publikum.

A pokud je zapotřebí nového přístupu, musíte si být 100% jistí, že vaše řešení je lepší než stávající vzor.

O významu webových konvencí:

Další čtení o konceptu originality:

Zoltán Kollin
Z anglického originálu přeložil Tomáš Kupka

UX Myths Česky

Oficiální český překlad projektu UXMyths.com — přehled nejčastějších mylných představ o UX — mýty, které popisují, proč nejsou pravdivé.

Tom Kupka

Written by

Tom Kupka

UX Designer @ Kiwi.com✈️ My thoughts, stories and ideas on UX and Product Design | tomaskupka.com

UX Myths Česky

Oficiální český překlad projektu UXMyths.com — přehled nejčastějších mylných představ o UX — mýty, které popisují, proč nejsou pravdivé.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade