UX’minimal Açık Çağrı #1 — Kullanıcı Deneyimi ve Etik

Bu bir Kolektif Üretim Çağrısı’dır. Sizleri “Kullanıcı Deneyimi ve Etik” üzerine düşünmeye ve üretmeye davet ediyoruz. Metin/makale/görsel ve aklımıza gelmeyen tüm yöntemlere açığız, üretimlerinize talibiz. Birlikte Üretelim!

UX'minimal
Sep 9, 2019 · 2 min read
❤ UX’M ❤

UX’minimal ekibi olarak var olma nedenimizin “Deneyim Tasarımı”na ilgi duyan, ve/veya bu alanda çalışan insanları bir araya getirmek, paylaşarak üretmek, bilmediklerimizi öğrenmek, gelişmek ve geliştirmek olduğunu, her fırsatta tekrar ediyoruz. Bu amaçla çalışırken, her adımda, kendimizi ve üretimlerimizi sorguluyorduk. Uzun zamandır da etkinlik yapmak bize yetmiyordu. Üretimlerimizi; Podcast’lerimiz ve Youtube kanalımız’la arttırdık. Yine yetmedi. UX’minimal’in birleştirici bir inisiyatif olabilmesi için “herkes”in “bir şeyler” üretme ve paylaşma fırsatı bulduğu; bu çıktılardan da faydalanabildiği bir yapılanmaya ihtiyacımız vardı.

İçimizde yara olan ve hala etkili olamadığımıza inandığımız; Türkçe içerik ve Kolektif Üretim gibi (bizim küçük tatlı) tatminsizliğimiz üzerine düşünürken, bizi çok heyecanlandıran bir fikir ortaya çıktı. Her iki ayda bir (2 ayda 1), belirlediğimiz bir konu/konsept üzerine “Açık Çağrı” yaparak, açık kaynaklı UX kütüphanesi’ne katkı sağlamaya ve üretimlerinize talip olmaya karar verdik. HEYECANLIYIZ.

Image for post
Image for post
https://ethics.org.au/ethical-by-design/

Uygulamanın ilk konusunu “Kullanıcı Deneyimi ve Etik” olarak belirledik. Veri kullanımından alışkanlıklarımızı değiştiren ürünlere kadar, parçası olduğumuz çerçevede, kişisel sınırlar nerede başlıyor, nerede bitiyor? “Kolektif İyi” göz ardı mı ediliyor yoksa, teknoloji “birilerinin iyi”liğini gözetmek için mi kullanılıyor? Teknolojide etik değerler; sunulan hizmeti iyileştirmek adına değişiyor mu, yoksa görmezden mi geliniyor? Mimarlık, ürün tasarımı gibi alanlarda deneyimler kurgulanırken “ETİK” kavramı nasıl işlenmiş, nasıl oturmuş, limitleri neler? Kafamızdaki sorulardan bazıları bunlar. Ve en önemlisi siz “Kullanıcı Deneyimi ve Etik” denilince ne anlıyorsunuz, bakış açınız, yaklaşımınız ne? Merak ediyoruz. C. West Churchman sistem yaklaşımının, dünyayı ilk defa başkalarının gözünden gördüğünüzde başladığını söyler. Biz de, üzerine konuşulmadıkça / paylaşılmadıkça, fikirlerin de sınırların da bireysel algıdan öteye gidemediğine inanıyoruz. Sizleri de etik değerlerin bireyselliğini sorgulamaya davet ediyoruz.

Image for post
Image for post
-Ethics lie not in systems but in individuals. But is that entirely accurate?-

Biraz sizlerden öğrenelim, fikirlerinizi alalım, üzerine kafa yoralım istiyoruz. İstediğiniz sorudan başlayabilir, yeni sorular yazabilir, istediğiniz yöntemi (video, metin, illüstrasyon gibi her türlü yöntemi) kullanabilirsiniz.

PLANLANAN SÜREÇ

  • 9 Eylül’de yayınlanacak bu çağrıyla birlikte sürece başlayacağız.

Üretimlerinizi Ekim ayının sonuna kadar uxmag@uxminimal.com ’a bekliyoruz. Açık çağrıya cevap veren herkes, UX’minimal’e üretimlerinin kendi (üretici) imzası ile kullanım iznini verdiğini kabul etmiş sayılacaktır. (CC BY-SA 4.0)

Sevgiler,
UX’minimal Ekibi

❤ IT’S UX’MINIMAL ❤

UX’minimal

Kullanıcı Deneyimi Tasarımı etkinlikleriyle kullanıcıya…

UX'minimal

Written by

www.uxminimal.com

UX’minimal

Kullanıcı Deneyimi Tasarımı etkinlikleriyle kullanıcıya dokunan tüm alanları irdelemeyi, bu işle uğraşan veya ilgi duyan kişileri bilinçlendirmeyi, en önemlisi birlikte öğrenerek gelişmeyi hedeflemekteyiz.

UX'minimal

Written by

www.uxminimal.com

UX’minimal

Kullanıcı Deneyimi Tasarımı etkinlikleriyle kullanıcıya dokunan tüm alanları irdelemeyi, bu işle uğraşan veya ilgi duyan kişileri bilinçlendirmeyi, en önemlisi birlikte öğrenerek gelişmeyi hedeflemekteyiz.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store