UX’minimal Patreon Hesabı

UX'minimal
Nov 19, 2019 · 1 min read

Merhaba,

Bugün Patreon tarafından üçüncüsü gerçekleştirilen (geleneksel) #ThankYouPatrons günü. Patreon bu günü, yenilikçi yaratıcı ekonomileri destekleyen bağışçılara adamış. Biz de teşekkür ederek başlamanın mükemmel olduğuna kadar verdik.

Image for post
Image for post
❤ be a patron, support us ❤

UX’minimal; giderleri çok ama etkinlik giderlerini (mekan kirası vs.) fonlayan sponsorlukları hariç geliri olmayan bir oluşum. Bu giderleri şimdiye kadar ekip içinde bölüşerek karşılıyorduk. Madem paylaşımcı bir topluluk olmaya çalışıyoruz, neden ekibimizin bu gönüllü yükünü de paylaşmayalım dedik. Sevdaya “dark side”ları da dahil ettik. Bu nedenle bir Patreon hesabı açtık.

Şimdilik vaatlerimiz teşekkürden öteye gitmiyor ama bu tarafın da yolda evrilip gelişeceğine çok eminiz.

Sevgiler,
UX’minimal Ekibi

❤ IT’S UX’MINIMAL ❤

UX’minimal

Kullanıcı Deneyimi Tasarımı etkinlikleriyle kullanıcıya…

UX'minimal

Written by

www.uxminimal.com

UX’minimal

Kullanıcı Deneyimi Tasarımı etkinlikleriyle kullanıcıya dokunan tüm alanları irdelemeyi, bu işle uğraşan veya ilgi duyan kişileri bilinçlendirmeyi, en önemlisi birlikte öğrenerek gelişmeyi hedeflemekteyiz.

UX'minimal

Written by

www.uxminimal.com

UX’minimal

Kullanıcı Deneyimi Tasarımı etkinlikleriyle kullanıcıya dokunan tüm alanları irdelemeyi, bu işle uğraşan veya ilgi duyan kişileri bilinçlendirmeyi, en önemlisi birlikte öğrenerek gelişmeyi hedeflemekteyiz.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store