Kuinka asennat Vaalivahti-työkalun ja käytät sitä

Aleksi Knuutila
Feb 9, 2019 · 3 min read

Vaalivahti on maksuton työkalu, joka auttaa sinua kuka yrittää vaikuttaa äänestyspäätökseesi ja miksi näet tietyt vaalimainokset. Vaalivahti-työkalun Kun olet asentanut työkalun, näkemäsi mainokset kerätään samalla osaksi avointa arkistoa. Tämä arkisto varmistaa ensi kerran, että Suomessa sosiaalisen median vaalimainokset ovat äänestäjien sekä toimittajien tarkasteltavissa.

Toistaiseksi Vaalivahti-työkalu kerää tietoja pelkästään Facebookista, eikä esimerkiksi Twitteristä tai YouTubesta. Se on siis suunnattu Facebookin käyttäjiä varten.

Tällä sivulla tarjoamme lyhyet ohjeet Vaalivahti-työkalun asentamiseen.

  1. Selvitä millä selaimella käytät Facebookia

Vaalivahti-työkalu on lisäosa selaimeen. Selaimet ovat ohjelmia, joiden avulla voit käyttää ja lukea verkkosivuja Internetissä. Vaalivahti toimii Chrome- ja Firefox-selaimissa. Toistaiseksi se ei toimi Internet Explorer -selaimessa.

Facebookia pystyy käyttämään selaimen lisäksi myös Facebookin oman mobiili-appin avulla (esimerkiksi puhelimessa tai tabletissa). Vaalivahti-työkalu ei toimi mobiili-appien kanssa, vaan pelkästään selainten kanssa. Voit siis asentaa työkalun jos käytät Facebookia selaimella. Jos käytät Facebookia tietokoneellasi (kannettavalla tietokoneella tai pöytäkoneella), käytät sitä selaimen kautta. Mobiililaitteella (puhelimella tai tabletilla) on myös mahdollista käyttää Facebookia selaimen kautta, mutta tämä on vähemmän tyypillistä.

Vaalivahti-työkalun käyttäminen on mahdollista vain jos käytät Facebookia selaimen välityksellä. Lisäksi sinun tarvitsee selvittää, mikä selain (kuten Chrome, Firefox tai Internet Explorer) sinulla on käytössä. Selaimen nimen voi tyypillisesti lukea palkista tietokoneesi ruudun yläosasta tai alaosasta.

2. Asenna lisäosa selaimeen

Seuraava askel on lisäosan asentaminen selaimeesi. Mene www.vaalivahti.fi-sivulle. Paina joko Asenna Chromeen tai Asenna Firefoxiin nappia, sen mukaan mikä selain sinulla on käytössä.

Päädyt englanninkieliselle sivulle, josta asennus tapahtuu. Sivu on englanninkielinen, sillä Vaalivahti käyttää Who Targets Me? -nimistä ohjelmistoa, joka on kehitetty Iso-Britanniassa.

Seuraavaksi sinun tulee painaa “Add to Chrome” tai “Add to Firefox” -nappia. Nämä ovat ruudun oikealla puolella.

Seuraavaksi selaimesi pyytää hyväksymään Vaalivahti-työkalun vaatiman toiminnallisuuden. Työkalu pyytää lupaa lukea kaikkia tietoa kaikilta verkkosivuilta. Käytännössä lisäosa on kuitenkin aktiivinen pelkästää silloin kun selaat facebook.com-verkkosivua. Lupa monien verkkosivujen lukemiseen tarvitaan, koska Facebook siirtää tietoa lukuisten verkkotunnusten kautta.

Chromessa seuraavanlainen ruutu näyttää sinulle, että lisäosa on nyt onnistuneesti asennettu. Sinun ei tarvitse laittaa synkronisaatiota päälle, jotta lisäosa toimisi.

3. Valitse kieli ja vastaa kysymyksiin

Nyt lisäosa on asennettu selaimeesi. Seuraavaksi sinun tulee valita kieli, jolla lisäosa toimii. Tämän lisäksi lisäosa kysyy sinulta muutamia kysymyksiä, kuten ikäsi ja poliittisen suuntaumuksesi. Jotkin kysymyksistä, kuten kysymys poliittisesta suuntaumuksestasi, ovat vapaaehtoisia. Jos useat käyttäjät vastaavat näihin kysymyksiin, voivat avoimen arkiston käyttäjät ymmärtää paremmin kuinka kattava otos suomalaisista on mukana keräämässä mainoksia, ja minkälaiset ryhmät eivät osallistuneet keräämiseen. Vaalivahti-työkalu ei kuitenkaan talleta henkilöllisyyttäsi, vaan yksityiskohdat näkemistäsi mainoksista talletaan anonyymissä muodossa.

Valitaksesi kielen sekä vastataksesi kysymyksiin, paina lisäosan ikonia selaimesi palkissa. Ikoni on musta X-kirjain, jonka päällä on tekstiä.

4. Jatka Facebookin käyttämistä

Nyt Vaalivahti-työkalu on selaimessasi, ja valmiina keräämään poliittisia mainoksia, jotta voit ymmärtää paremmin kuinka sinuun vaikutetaan Facebookin välityksellä! Jatka Facebookin käyttämistä tyypilliseen tapaan, ja asentamasi lisäosa toimii taustalla. Silloin kun sinulle osoitetaan poliittisia mainoksia, asentamasi lisäosa kerää niitä osaksi avointa arkistoa.

5. Lue tietoja sinulle kohdistetuista viesteistä

Sen jälkeen kun olet käyttänyt Facebookia ja sinulle on näytetty poliittisia mainoksia, voit katsoa niistä kerättyä, sinulle henkilökohtaista tietoa lisäosan kautta. Voit katsoa näitä tietoja painamalla lisäosan ikonia selaimesi yläpalkissa (katso sijainti yllä olevasta kuvasta). Lisäosa erittelee minkä puolueen sekä puolueen ehdokkailta olet saanut eniten kohdistettuja mainoksia. Painamalla yksittäisiä palkkeja kuvaajasta, pystyt myös katsomaan listaa kyseiseen puolueeseen liittyvistä mainoksista joita olet nähnyt, sekä niistä kriteereistä joiden avulla kyseisiä mainoksia on kohdennettu.

Vaalivahti

Kuinka sinuun vaikutetaan sosiaalisen median kautta?

Aleksi Knuutila

Written by

New methods for scrutinising political culture on digital platforms. Working on hate speech and campaigning in 2019 elections | PhD from UCL digital anthropolog

Vaalivahti

Kuinka sinuun vaikutetaan sosiaalisen median kautta? Asenna Vaalivahti ja osallistut avoimen vaalimainosten arkiston keräämiseen.

Aleksi Knuutila

Written by

New methods for scrutinising political culture on digital platforms. Working on hate speech and campaigning in 2019 elections | PhD from UCL digital anthropolog

Vaalivahti

Kuinka sinuun vaikutetaan sosiaalisen median kautta? Asenna Vaalivahti ja osallistut avoimen vaalimainosten arkiston keräämiseen.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store