Miten Vaalivahti kerää tietoa

Aleksi Knuutila
Jan 14, 2019 · 2 min read

Miten laajennus toimii?

Vaalivahti kerää tietoa käyttäen hyödykseen selaimeen asennettavaa laajennusta, eli ohjelmistoa joka laajentaa selaimesi toiminnallisuutta. Silloin kun käytät Facebookin palvelua, laajennus tunnistaa sinuun Facebookissa kohdistettuja mainoksia. Laajennus lukee näiden mainosten yksityiskohdat ja lähettää ne anonyymissä muodossa tietokantaan. Laajennus tarkkailee pelkästään kohdennettuja mainoksia Facebookissa, eikä tavallisia viestejä.

Vaalivahti-hanketta varten sovellamme Iso-Britannialaisen kansalaisjärjestön WhoTargets.Me:n tuottamaa ohjelmistoa. Vaalivahti on kääntänyt heidän tuottamansa laajennuksen Suomen kielelle. Laajennus ei ikävä kyllä toimi mobiilialustoilla (kuten puhelimissa tai tableteissa).

WhoTargets.Me ohjelmiston lähdekoodi on vapaasti luettavissa ja tarkasteltavissa. Asiantuntijat voivat nähdä lähdekoodin GitHubissa.

Mitä tietoja laajennus antaa käyttäjälle?

Image for post
Image for post

Tiedon keräämisen lisäksi laajennus myös kertoo sinulle ketkä kohdistavat sinuun viestejään ja millä tavalla. Voit vertailla itse näkemiäsi viestejä kansalliseen keskiarvoon, ja näet millaisessa “kuplassa” elät.

Mitä tietoja Vaalivahti kerää?

Kun asennat Vaalivahti-laajennuksen omalle koneellesi, ohjelmisto kysyy sinulta joitakin yksityiskohtia sinusta (kuten sukupuolesi ja ikäsi). Tietoja, jotka mahdollistaisivat sinun tunnistamisesi (kuten esimerkiksi sähköpostiosoitteesi) ei talleteta.

Näkemistäsi mainoksista laajennus tallettaa tietokantaan seuraavat yksityiskohdat:

Tietokannan hallinnasta on vastuussa WhoTargets.Me-järjestö. Heidän tuottamansa rekisteriseloste on nähtävissä täällä. Kerättyjen tiedon käyttö on rajattu tilastojen ja selvitysten tuottamiseen. Tietoja ei käytetä kaupalliseen toimintaan.

Tietojen julkaiseminen avoimena datana

Image for post
Image for post

WhoTargets.Me-ohjelmiston pohjalta on rakennettu avoimia tietokantoja muunmuassa Irlannissa sekä Ruotsissa. Näitä tietokantoja voivat soveltaa tutkijat, toimittajat omassa työssään sekä äänestäjät ehdokkaita vertaillessaan.

Avoimesti julkaistuun tietokantaan valikoidaan pelkästään poliittiset mainokset. Poliittisiksi mainoksiksi luetaan mainokset, jotka ovat puolueiden tai ehdokkaiden maksamia, tai jotka yrittävät suorasti vaikuttaa ihmisten äänestämispäätöksiin.

Vaalivahdin keräämiä mainoksia voi tarkastella avoimessa arkistossa osoitteessa https://www.vaalivahti.fi/arkisto

Vaalivahti

Kuinka sinuun vaikutetaan sosiaalisen median kautta?

Aleksi Knuutila

Written by

New methods for scrutinising political culture on digital platforms. Working on hate speech and campaigning in 2019 elections | PhD from UCL digital anthropolog

Vaalivahti

Kuinka sinuun vaikutetaan sosiaalisen median kautta? Asenna Vaalivahti ja osallistut avoimen vaalimainosten arkiston keräämiseen.

Aleksi Knuutila

Written by

New methods for scrutinising political culture on digital platforms. Working on hate speech and campaigning in 2019 elections | PhD from UCL digital anthropolog

Vaalivahti

Kuinka sinuun vaikutetaan sosiaalisen median kautta? Asenna Vaalivahti ja osallistut avoimen vaalimainosten arkiston keräämiseen.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store