Vaalivahti — Usein kysyttyjä kysymyksiä

Aleksi Knuutila
Feb 12, 2019 · 3 min read
Image for post
Image for post

Tässä tekstissä käymme läpi useimmin esiintyvät kysymykset ja pulmat Vaalivahtiin liittyen. Lue Vaalivahdin esittely ja asenna lisäosa itsellesi osoiteessa www.vaalivahti.fi.

Minulla oli vaikeuksia asentaa Vaalivahti, mistä saan apua?

Lue ensin tämä teksti.

Voit myös ottaa yhteyttä osoitteeseen vaalivahti@okfi.fi tai Vaalivahti Facebook-ryhmään.

Käytän Facebookia vain mobiililaitteiden tai esimerkiksi Safarin avustukselle, toimiiko Vaalivahti?

Ikävä kyllä, Vaalivahti toimii vain selainten kanssa, ja Safari tai Opera eivät ole tuettua. Lue lisää siitä miten voit selvittää toimiiko Vaalivahti sinun tapauksessasi täältä.

Onko Vaalivahdin käyttäminen turvallista?

Vaalivahtia on käytetty yli kymmenessä maassa, ja toistaiseksi turvallisuuteen liittyviä ongelmia ei ole ollut. Työkalun lähdekoodi on myös julkaistu kaikkien tarkasteltavaksi. Lue lisää siitä, miten työkalu käyttää tietoa täältä.

Luonnollisesti työkalun käyttäminen vaatii käyttäjiltä jonkin verran luottamusta, kuten muidenkin ohjelmistojen.

Vaalivahti kerää vain anonyymiä tietoa. Sen kautta ei siis kerätä henkilötietoa, jonka avulla käyttäjän tunnistaminen olisi mahdollista. Kerätyt mainokset julkaistaan avoimessa arkistossa. Emme siis ole erityisasemassa tiedon käytön suhteen, vaan samat tiedot mainoksista ovat muiden kansalaisten ja toimittajien käytössä.

Kun asennan Vaalivahdin, se pyytää oikeuksia lukea verkkoliikennettä. Miksi?

Kun asennat lisäosan, selaimesi pyytää hyväksymään Vaalivahti-työkalun vaatiman toiminnallisuuden. Lisäosa pyytää lupaa lukea kaikkia tietoa kaikilta verkkosivuilta. Käytännössä lisäosa on kuitenkin aktiivinen pelkästää silloin kun selaat facebook.com-verkkosivua. Lupa monien verkkosivujen lukemiseen tarvitaan, koska Facebook siirtää tietoa lukuisten verkkotunnusten kautta. Lisäosa ei ole aktiivinen tai seuraa toimintaasi kun olet muilla verkkosivuilla kuin Facebookissa. Se ei myöskään lue Facebookista muuta sisältöä kuin sinulle kohdennettuja mainoksia.

Miksi Vaalivahti kysyy minulta esimerkiksi poliittisesta suuntautumisestani?

Vaalivahti-työkalu kysyy sinulta muutamia kysymyksiä, kuten ikäsi ja poliittisen suuntaumuksesi. Jotkin kysymyksistä, kuten kysymys poliittisesta suuntaumuksestasi, ovat vapaaehtoisia. Jos useat käyttäjät vastaavat näihin kysymyksiin, voivat avoimen arkiston käyttäjät ymmärtää paremmin kuinka kattava otos suomalaisista on mukana keräämässä mainoksia, ja minkälaiset ryhmät eivät osallistuneet keräämiseen. Vaalivahti-työkalu ei kuitenkaan talleta henkilöllisyyttäsi, vaan yksityiskohdat näkemistäsi mainoksista talletaan anonyymissä muodossa.

Miten ohjelmisto luokittelee mainokset poliittisiksi?

Vaalivahdin toteuttajilla, Open Knowledge Finlandilla, on lista sivuista, jotka luokittelemme poliittisiksi, jota päivitämme jatkuvasti. Käytämme tätä listaa varten samanlaisia kriteereitä kuin Facebook: siinä on mukana puolueen ja ehdokkaiden sivut, sekä sellaiset sivut mainostavat vaaleihin liittyvistä aiheista tavoitteenaan äänestyskäyttäytymisen muutos.

Poliittisten sivujen listan päivittäminen tapahtuu näin: Lisäosa tallettaa käyttäjiin kohdennetut mainokset anonyymisti. Käymme läpi tallennettuja mainoksia, ja tunnistamme poliittisia sivuja, jotka ovat alkaneet mainostaa mutta eivät vielä ole osa listaamme.

Avoimeen arkistoon tallennetaan pelkästään poliittisiksi mainoksiksi luokitellut mainokset.

Käytän Vaalivahtia, ja ohjelma kertoo minulle vain keräävänsä lisää tietoa. Milloin se kertoo minulle kohdistetuista poliittisista viesteistä?

Vaalivahti alkaa näyttää sinulle yhteenvedon näkemistäsi mainoksista sitten kun se on kohdannut Facebookissa poliittisia mainoksia. On mahdollista, että et ole vielä nähnyt poliittisia mainoksia (viimeiset pari viikkoa ennen vaaleja ovat aktiivisemmat). On myös mahdollista, että Vaalivahti ei ole tunnistanut mainoksia oikealla lailla poliittiseksi. Jos näet mainoksia, jotka eivät ilmesti Vaalivahdin yhteenvetoon, voit vinkata niistä Vaalivahti Facebook-ryhmässä.

Käytän Vaalivahtia, ja minulle näkyi ehdokkaiden viestejä. Miksei Vaalivahti laske näitä viestejä kun se näyttää minulle yhteenvedon näkemistäni viesteistä?

Kuten yllä mainitaan, on mahdollista, että Vaalivahti ei tunnistanut joitakin mainoksia poliittisiksi oikealla tavalla. Voit lähettää Vaalivahti Facebook-ryhmään aiheesta viestin. Päivitämme listaa poliittisista mainostasi jatkuvasti, ja yhteenvetosi näkemistäsi päivityksistä muuttuu myös luokittelun perusteella jälkikäteen.

Tarviiko tällaista muka Suomessa?

Lue lisää Suomen tilanteesta verrattuna muihin maihin täältä.

Mitä tietoja Vaalivahti oikein kerää minun selaamisestani?

Kirjoitamme tarkemmin Vaalivahdin tiedon keräämisestä täällä.

Ketkä tätä hanketta oikein tekevät?

Hankkeen taustalla olevista ihmisistä on tarkemmin kerrottu täällä.

Näin juuri mainoksen, mutta miksi se näyttää puuttuvan arkistosta?

Verkossa näkyvä arkisto ei päivity realiaikaisesti. Muutaman päivän välein käymme läpi Vaalivahdin keräämät mainokset, ja käymme läpi poliittisesti luokittelut mainokset, ja lisäämme ne arkistoon.

Minulla on Firefox, miksi en saa Suomen kieltä valittua?

Firefoxin kohdalla käännöksen kanssa näyttää olevan ongelmia, yritämme korjata tilanteen mahdollisimman nopeasti.

Miten voin ottaa yhteyden Vaalivahdin toteuttajiin?

Löydät yhteystietomme täältä.

Mistä voin lukea lisää Vaalivahdista?

Blogimme löytyy täältä.

Vaalivahti

Kuinka sinuun vaikutetaan sosiaalisen median kautta?

Aleksi Knuutila

Written by

New methods for scrutinising political culture on digital platforms. Working on hate speech and campaigning in 2019 elections | PhD from UCL digital anthropolog

Vaalivahti

Kuinka sinuun vaikutetaan sosiaalisen median kautta? Asenna Vaalivahti ja osallistut avoimen vaalimainosten arkiston keräämiseen.

Aleksi Knuutila

Written by

New methods for scrutinising political culture on digital platforms. Working on hate speech and campaigning in 2019 elections | PhD from UCL digital anthropolog

Vaalivahti

Kuinka sinuun vaikutetaan sosiaalisen median kautta? Asenna Vaalivahti ja osallistut avoimen vaalimainosten arkiston keräämiseen.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store