Om identitetspolitik

Ett avsnitt om medfödda privilegier och osynliga strukturer, med Kitimbwa Sabuni

Redaktionen
Apr 2, 2019 · 2 min read

Att avfärda andras politiska idéer som utmanar normen som självcentrerad ”identitetspolitik” vittnar om en bristande självinsikt om de egna privilegierna. Allt det där man får på köpet med den identitet man kallar sin egen, oavsett parti. Och kanske också om en rädsla för att förlora lite av det inflytande och makt som den identiteten ger. Därmed inte sagt att livet automatiskt blir problemfritt för att du har en massa privilegier, men det blir inte onödigt svårt i alla fall.

Ras, klass och privilegier är svåra saker att prata om. Jag har lagt märke till att jag helst undviker dem. Konstigt nog känner jag mig inte alls lika hämmad eller besvärad att prata om detta på engelska. Avslöjar det något om mitt, och möjligen även Sveriges, förhållande till dessa frågor? Använder jag språket för att dölja de kända problemen med rasdiskriminering och klassförtryck som är vardag för många mindre priviligerade svenskar?

Kanske är det så, svarade Kitimbwa Sabuni, en av landets mest profilerade tänkare och nyanserade debattörer i dessa frågor. Han står bakom ny forskning som synliggör hur stora orättvisor som finns i Sverige. Samtalet handlade om omedvetna normer, medfödda privilegier, osynliga strukturer och gav perspektiv på varför det är helt idiotiskt att kalla sig för ”färgblind”.

Du hittar avsnittet hos Acast, Apple Podcaster, iTunes, Google Podcast, Spotify och i alla andra appar där du hittar poddar. Sök på ”Perspektiv — med Per Grankvist” och starta en prenumeration. Eller klicka för att följa länken.

Oberoende journalistik som ger dig fakta och förklarar aktuella ämnen ur nya perspektiv.

Redaktionen

Written by

Publicerar texter skrivna av Vad vi vet- redaktionen

Vad vi vet.

Oberoende journalistik som ger dig fakta och förklarar aktuella ämnen ur nya perspektiv.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade