Fujin raakakuvien muokkaus Lightroomissa

Heikki Saarinen
Dec 19, 2017 · 2 min read
Image for post
Image for post

Olin aikaisemmin sitä mieltä, etten kuvaa Fujilla (X-Pro1) raakakuvia, koska JPEG-kuvat ovat sen verran hyviä. Tämän päivän kokeilun jälkeen mieleni muuttui.

Pari päivää sitten hankin Lightroom 6:n, jossa Fujin raakakuvia voi käsitellä samoilla filmisimulaatioilla, joita voi käyttää suoraan kamerassa. Pikaisella kokeilulla Lightroom tekee melko samanlaista jälkeä kuin kamera. Tänään kuvasin ensimmäisen kerran kaikki kuvat raakana ja kokeilin nopsaan, mitä hyötyä siitä on JPEG-kuviin verrattuna.

Image for post
Image for post
Kameralla tehty JPEG-kuva käyttäen PROVIA/STANDARD -filmisimulaatiota.
Image for post
Image for post
Raakakuva, johon käytetty Lightroomissa PROVIA/STANDARD -profiilia.
Image for post
Image for post
Raakakuva, johon käytetty Lightroomissa PROVIA/STANDARD -profiilia sekä tuotu esiin varjoalueita.

Eli kyllähän siitä raakana kuvaamisesta on hyötyä. Alunperin en nähnyt tarvetta raakakuville, koska yllätyin X-Pro1:n JPEG-kuvanlaadusta. Kuvia ei tarvinnut jälkikäsitellä juuri ollenkaan, jolloin aikaa kului tietokoneella suhteellisen vähän.

Vaikka nyt kuvaan raakana, niin voin edelleen pitää jälkikäsittelyn vähäisenä, sillä minun tarvitsee valita vain filmisimulaatio. Kuvien tuonnin yhteydessä niihin lisätään ASTIA/SOFT -filmisimulaatio, jota olen käyttänyt eniten kameralla JPEG-kuvia kuvatessani. Veikkaan, että suurin osa raakakuvista kokee vain tuon, mutta tarvittaessa voin muokata enemmänkin.

Kirjoitus julkaistu alunperin 20.3.2016.

Valomatkalla jossain

Vinkkejä, kokemuksia ja pohdintoja valokuvaukseen liittyen.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store