Kuvat jakoon asiakkaalle

Heikki Saarinen
Dec 22, 2017 · 3 min read
Image for post
Image for post

Vuosien mittaan olen kokeillut eri tapoja jakaa kuvia asiakkaiden kanssa. Melko vakiintunut tapa on ollut käyttää Flickr- ja Dropbox-yhdistelmää; tällöin asiakas on voinut selata kuvia Flickristä ja Dropboxista hän on voinut ladata kaikki kuvat yhtenä zip-pakettina.

Tämä on toiminut melko hyvin, mutta muutama asia on alkanut itseä hiertämään. Ensinnäkin jos Flickristä ei ole käytössä maksullista versiota, niin asiakas on nähnyt mainoksia kuvia selatessaan — ei kovin ammattimaista. Toisekseen yksittäisten kuvien lataaminen Flickristä on melkoisen etsimisen takana, jos palvelua ei ole entuudestaan käyttänyt. Viimeisenä asiana on kahden erillisen palvelun käyttö (Flickr ja Dropbox) — eikö olisi jotain palvelua, jossa näiden kahden palvelun ominaisuudet yhdistyisivät?

No kyllähän niitä on.

Yhteen niistä olin jo aikaisemmin törmännytkin, mutten ollut pohtinut sitä omaa käyttöä varten. Suomalainen Kuvat.fi on ollut markkinoilla jo yli kymmenen vuotta ja se vaikuttaa varsin täydelliseltä vaihtoehdolta kuvien jakamiseen asiakkaille. Pitkän pennin venyttäjänä lähdin kuitenkin vielä tutkimaan, onko vastaavaa palvelua saatavana ilmaiseksi.

Lopulta sellainen löytyi — Pixieset.

Pixieset-palvelua voi käyttää ilmaiseksi, jos kuvat mahtuvat kolmeen gigatavuun ja oman verkkotunnuksen käyttö ei ole pakollista. Kolme gigatavua ei ole kyllä paljoa, mutta tällä hetkellä olen ratkaissut asian niin, että lataan palveluun vain web-käyttöön optimoidut kuvat — tällöin kuvan pisin sivu on 2048 pikseliä ja kuvakoko jää noin megatavun luokkaan.

Asiakkaalle menevän kuvagallerian voi asettaa piiloon, jolloin kuviin pääsee vain linkillä. Lisäksi voi halutessaan asettaa salasanan. Asiakas voi ladata joko yksittäisiä kuvia tai kaikki kuvat yhtenä zip-pakettina. Kuvien lataamisen voi sallia joko kaikille tai niin, että kuvia voi ladata vain erikseen jaettavalla PIN-numerolla.

Myös kuvien koon voi määrittää; ilmaisversiossa suurin koko on pisimmiltä sivulta 3600 pikseliä — maksullisessa versiossa (alkaen $8 / kk) voi sallia alkuperäisen kokoisen kuvien lataamisen. Erikseen voi määritellä kuvien koon yksittäislatauksille ja kaikkien kuvien lataamiselle.

Pixiesetistä löytyy muutama kielivalinta asiakasta varten, mutta harmillisesti (tosin ei suurena yllätyksenä) sieltä ei löydy suomea. Jonkin verran voi siis joutua selittämään asiakkaalle palvelun käyttöä, mutta esim. kuvien lataaminen onnistuu selkeillä ikoneilla, joissa ei ole tekstiä.

Kuvia pystyy myös merkitsemään suosikeiksi, jolloin asiakasta voi pyytää esim. valitsemaan ne kuvat, jotka hän haluaa valmiiksi käsiteltyinä. Lisäksi löytyy kuvien ostomahdollisuus, mutta maksutapoina on vain PayPal ja Stripe.

Nykyaikaan kuuluu, että Pixieset toimii erinomaisesti myös mobiilissa. Kuten Squarespace-kotisivutyökalussa, pystyy Pixiesetissä määrittämään kuvan focal point -asetuksen. Tällöin on mahdollista määrittää kuvan kiintopiste, jolloin esim. kännykällä selatessa kuvasta näkyy se tärkein alue.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Ulkoasuun (kansikuva ja galleria) voi myös tehdä muutoksia.

Nähtäväksi jää kuinka pitkälle ilmaisversiolla pärjää. Jos on tarve jakaa alkuperäisen kokoisia kuvatiedostoja, niin kolme gigatavua tulee nopeasti vastaan. Tällöin vaihtoehtona on joko siirtyä maksulliseen versioon tai sijoittaa isommat kuvat Dropboxista ladattavaksi. Tällöin tosin joutuu käyttämään kahta erillistä palvelua.

Tutustu yksittäiseen Pixieset-galleriaan tästä.

Valomatkalla jossain

Vinkkejä, kokemuksia ja pohdintoja valokuvaukseen liittyen.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store