Miten valitsemme palveluntarjoajan?

Heikki Saarinen
Jan 6, 2018 · 2 min read
Image for post
Image for post
  1. Muutama vuosi sitten sain tarjouspyynnön yrityskuvauksesta, joka päättyi lopulta siihen, että yrittäjä totesi minulle “Kaverini voi ottaa kuvat melkein ilmaiseksi, joten en näe mitä lisäarvoa saan sinun kautta saatavilla kalliimmilla kuvilla.”
  2. Kysyin erään urheilulajin vetäjältä onko heillä tarvetta urheilukuville ja hän vastasi “Oli meillä kerran kamera mukana reeneissä, mutta ei niistä kuvista oikein tullut mitään, kun tuo meidän laji ei ole niin kuvauksellinen — emme siis tarvitse sinun palveluita.”
  3. Tuttavani kysyi tarjousta kaksihenkisen yrityksensä henkilökuvista ja päätyi lopulta tilaamaan kuvat yrityskumppaninsa tutulta, koska saivat kuvat sitä kautta melkein ilmaiseksi.

Nämä tapaukset ja etenkin niistä viimeisin sai minut pohtimaan kysymystä “miten valitsemme palveluntarjoajan?”. Esimerkiksi jos etsimme suutaria, hammaslääkäriä tai autokorjaamoa, niin suurin osa varmasti valitsee halvimman vaihtoehdon, jos yrityksestä saatava mielikuva on kunnossa.

Jos huokein yritys ei ole entuudestaan tuttu ja ensikokemus on huono, niin tuskin käytämme heidän palveluitaan uudestaan. Siirrymmekö seuraavaksi toiseksi halvimpaan vaihtoehtoon, ellemme saa suosituksia tutuiltamme?

Onko olemassa palveluita, joissa hinta

ei ole se merkitsevin tekijä?

Alussa mainitut kokemukset ovat muokanneet omaa ajatusmaailmaani niin, että valokuvauspalvelua tarvitsevalle asiakkaalle ei ole merkitystä kuvien laadulla, vaan tärkein tekijä on hinta. Kunhan on kamera, niin kuvan kuin kuvan ottaminen onnistuu varmasti kaikilta yhtä hyvin.

Aikaisemmin en ole tajunnut, että olen itsekin “syyllistynyt” samanlaiseen ajattelumalliin, kun olen etsinyt esimerkiksi suutaria tai autokorjaamoa. Kunhan yleiskuva on hyvä ja luotettava, niin valitsen huokeimman vaihtoehdon.

Nyt jälkeenpäin osaan kyseenalaistaa palveluntarjoajat; voisin kysyä kalliimmalta vaihtoehdolta, että mitä lisäarvoa saan maksaessani enemmän kuin hänen huokeampi kilpailijansa. Ehkä vähemmän kivuliaamman hammashoitokokemuksen?

Tässä taitaa piillä vastaus myös omaan yritystoimintaani — mitä lisäarvoa asiakas saa valitseassaan minut, eikä melkein ilmaiseksi työtä tekevää vaihtoehtoa?

Olisikohan pitänyt opiskella markkinointia?

Valomatkalla jossain

Vinkkejä, kokemuksia ja pohdintoja valokuvaukseen liittyen.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store