Pikamuokkaus: Fujifilm X-Pro2 ja Snapseed

Heikki Saarinen
Dec 19, 2017 · 2 min read
Image for post
Image for post

Jälleen yksi syy tykätä Fujifilm X-Pro2:sta — kuvien muokkaaminen ja julkaisu tien päällä käy (yleensä) ilahduttavan sulavasti. Tämän kirjoituksen kuvat otin Fujinon XF23mmF2 R WR -linssillä ja kuvat tallentuivat raakamuodossa muistikortille. Myöhemmin selasin kuvia läpi kamerassa ja tallensin muutaman JPEG-versiona käyttäen Classic Chrome -filmisimulaatiota. Osassa kuvia myös vähensin valotusta yhden aukon verran.

Tämän jälkeen lähetin kuvat puhelimeen ja avasin kuvat Snapseed-kuvankäsittelyohjelmassa. Siellä tein oikeastaan vain rajauksen ja yhteen kuvaan silmien kirkastustuksen sivellintyökalulla. Tämä pikamuokkaus tarjosi mukavaa vaihtelua isompitöiseen Lightroom + Affinity Photo -prosessiin. Kaikkeen käsittelyyn pikamuokkaus ei sovi, mutta esim. matkakuvien julkaisu reissun päällä on oiva käyttökohde.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Ensimmäisessä kappaleessa mainittu yleensä-sana viittaa siihen, että muutaman kerran X-Pro2:n Wi-Fi -ominaisuus ei ole toiminut; puhelin ei vain jostain syystä suostu pitämään yhteyttä, vaan katkeaa heti yhdistyksen jälkeen. Sen olen huomannut, että ongelma liittyy lähinnä yhteen paikkaan, jonka Wi-Fi -verkkoon puhelimeni liittyy automaattisesti. Toisissa paikoissa missä automaattinen liittyminen on käytössä, tämä ongelma ei kuitenkaan toistu.

Kirjoitus julkaistu alunperin 6.6.2017.

Valomatkalla jossain

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store