Pikamuokkaus: Fujifilm X-Pro2 ja Snapseed

Heikki Saarinen
Dec 19, 2017 · 2 min read

Jälleen yksi syy tykätä Fujifilm X-Pro2:sta — kuvien muokkaaminen ja julkaisu tien päällä käy (yleensä) ilahduttavan sulavasti. Tämän kirjoituksen kuvat otin Fujinon XF23mmF2 R WR -linssillä ja kuvat tallentuivat raakamuodossa muistikortille. Myöhemmin selasin kuvia läpi kamerassa ja tallensin muutaman JPEG-versiona käyttäen Classic Chrome -filmisimulaatiota. Osassa kuvia myös vähensin valotusta yhden aukon verran.

Tämän jälkeen lähetin kuvat puhelimeen ja avasin kuvat Snapseed-kuvankäsittelyohjelmassa. Siellä tein oikeastaan vain rajauksen ja yhteen kuvaan silmien kirkastustuksen sivellintyökalulla. Tämä pikamuokkaus tarjosi mukavaa vaihtelua isompitöiseen Lightroom + Affinity Photo -prosessiin. Kaikkeen käsittelyyn pikamuokkaus ei sovi, mutta esim. matkakuvien julkaisu reissun päällä on oiva käyttökohde.

Ensimmäisessä kappaleessa mainittu yleensä-sana viittaa siihen, että muutaman kerran X-Pro2:n Wi-Fi -ominaisuus ei ole toiminut; puhelin ei vain jostain syystä suostu pitämään yhteyttä, vaan katkeaa heti yhdistyksen jälkeen. Sen olen huomannut, että ongelma liittyy lähinnä yhteen paikkaan, jonka Wi-Fi -verkkoon puhelimeni liittyy automaattisesti. Toisissa paikoissa missä automaattinen liittyminen on käytössä, tämä ongelma ei kuitenkaan toistu.

Kirjoitus julkaistu alunperin 6.6.2017.

Valomatkalla jossain

Vinkkejä, kokemuksia ja pohdintoja valokuvaukseen liittyen.

Heikki Saarinen

Written by

www.valomatka.com - lempääläinen henkilökuviin erikoistunut valokuvaaja.

Valomatkalla jossain

Vinkkejä, kokemuksia ja pohdintoja valokuvaukseen liittyen.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade