Pikavisiitti Tallinnaan

Heikki Saarinen
Dec 19, 2017 · 2 min read
Image for post
Image for post

Kävimme ystäväni kanssa Tallinnassa viime viikonloppuna. Visiitti oli varsin pikainen, mutta kotiinviemisinä ehti tallentua muutama kuva.

Image for post
Image for post

Tällä kertaa hotellina toimi Braavo Spa Hotel, joka sijaintinsa puolesta oli varsin hyvä, mutta muilta osin jäi keskinkertaisuuden varjoon. Kylpyläosasto ei ollut varsin viihdyttävä ja saunakin oli harmillisesti kylmä. Onneksi illan ravintolana toiminut Rataskaevu 16 osoittautui niin ruoan kuin palvelun puolesta aivan täydelliseksi.

Image for post
Image for post

Terassit olivat jo auki, vaikka illalla satoi ja lämpötila hieman plussan puolella. Lämmittimet ja viltit yrittivät parhaansa pitää illanistujat lämpimänä. Sateinen katu ja siihen osuvat valot tarjosivat kuitenkin mielenkiintoista kuvattavaa.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Tämä viimeinen kuva oli jälleen esimerkki siitä, että kuvat kannattaa ottaa heti, kun siihen tarjoutuu mahdollisuus. Tällä kertaa kävi kuitenkin onni, sillä kävelin ensin ohi, mutta sateinen ränni autonvalojen paisteessa jäi kaivamaan mieltäni. Palasin takaisin ja muutaman tarkennusyrityksen jälkeen automaattitarkennus osui kohdilleen. Eikä hetkeäkään liian aikaisin, sillä seuraavaksi auto kaartoi pois.

Image for post
Image for post

Kirjoitus julkaistu alunperin 18.4.2016.

Valomatkalla jossain

Vinkkejä, kokemuksia ja pohdintoja valokuvaukseen liittyen.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store