Reissu Ruotsiin

Heikki Saarinen
Dec 19, 2017 · 3 min read
Image for post
Image for post

Matkalle lähdettäessä isoin kysymys liittyy kameravarustuksen valintaan. Tällä kertaa päätin lähteä vain yhdellä rungolla ja objektiivilla, sekä kantaa kameraa kaulassa kuin kunnon turisti konsanaan.

Lähdin reissuun Fujifilm X-Pro1 + 18mm f/2 -yhdistelmällä. Kyseinen objektiivi on pannukakkumainen ja yhdessä X-Pro1:n kanssa yhdistelmä on varsin huomaamaton sekä kevyt. Yleensä käytän rannehihnaa kameran kanssa, mutta nyt kannoin kameraan perinteisen kaulahihnan voimin. Puuttui vain sukat, sandaalit ja vyölaukku täydellisestä suomalaisturistin varustuksesta.

Image for post
Image for post

Yhden objektiivin (ja vieläpä kiinteän) käyttö oli varsin vapauttavaa, kun ei tarvinnut miettiä linssinvaihtoa. Linssi oli myös sen verran tuttu, että pystyin näkemään kohteet kameran silmin ilman kameran läpi tihrustamista. Lähin tarkennusetäisyys on 18 cm, joten suuren aukon kanssa kuvattaessa pystyi ottamaan lähikuvia, joissa taustaa tuli mukavasti mukaan.

Image for post
Image for post

Kuvasin sekä raaka- että JPEG-kuvia ja käytin filmisimulaatioita tapauskohtaisesti. Muutaman kerran käytin myös neliörajausta sekä 16:9-rajausta, jolloin JPEG-kuvat olivat suoraan rajattu ko. suhteilla. JPEG-kuvat auttoivat huomattavasti jälkikäsittelyä, sillä lopulta noin 650 kuvasta valitsin 50 kuvaa Flickriin, joista 43 oli suoraan kamerasta JPEG-kuvia ja loput 7 hieman enemmän käsiteltyjä raakakuvia.

Image for post
Image for post

Ensimmäistä kertaa muistikortti loppui kesken ja piti hankkia uusi Visbyn Clas Ohlsonilta. Nytpä on varakortti tulevia reissuja varten. Reppuun olisi myös hyvä saada mukaan kevyt kolmijalka; auringonlaskua kuvatessa käytin pidempää suljinaikaa ja vaikka kuinka tuin kameraa kalliota vasten, niin osa kuvista oli tärähtäneitä.

Image for post
Image for post

Visby osoittautui erittäin kauniiksi kaupungiksi ja sinne sekä muualle Gotlantiin pitää palata myöhemmin. Autoreissu Gotlannin ympäri jää odottamaan aikaa seuraavaa.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Lisää kuvia Flickrissä.

Kirjoitus julkaistu alunperin 22.8.2016.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store