Sorin Sirkus — Kinahmi

Heikki Saarinen
Jan 14, 2018 · 3 min read
Image for post
Image for post

Sorin Sirkuksen joulushowsta on tullut jo perinne, enkä enää edes muista, kuinka mones kerta tällä kertaa oli vuorossa. Kertaakaan ei ole joutunut pettymään ja tämä kerta ei ollut poikkeus. Nuoret sirkustaiteilijat ovat tietenkin shown keskiössä, mutta heitä tukevat aivan huipputason puvustus, lavastus, valaistus sekä musiikki.

Image for post
Image for post

On ihailtavaa nähdä miten taitavia nuoret ovat; niissä harvoissa epäonnistumisissa näkee puolestaan lujan uskon itseensä, kun temppua lähdetään tekemään heti uudestaan ja onnistutaan.

Tällä kertaa meinasin jättää kameran kotiin, mutta otin sen lopulta mukaan. Onneksi, sillä kuvattavaa oli jälleen koko shown edestä. Sorin Sirkuksen Kinahmi-esitys oli ensimmäinen sirkusesityksistä, jonka kuvasin Fujin X-Pro2 ja 56mm f/1.2 -yhdistelmällä.

Image for post
Image for post

Käytin sekä elektronista etsintä että suljinta ja otin takanäytön pois käytöstä. Näin kuvien katselu ei häirinnyt muita katsojia, sillä pystyin tarkistamaan kuvat ja asetukset suoraan etsimestä. Elektroninen suljin on puolestaan täysin äänetön, joten kuvaamisesta ei aiheutunut meluhaittaa.

Elektroninen suljin saattaa aiheuttaa juovaisuutta kuvissa, jos kuvauskohteessa on keinovalaistus (esim. loisteputki). Parin testikuvan ottamisessa en havainnut näitä juovia, joten käytin elektronista suljinta koko esityksen ajan.

Image for post
Image for post

Ainut häiriönlähde kamerassa oli kuvan tallentamisen merkkivalo, joten seuraavaa kertaa varten pitää muistaa teipata valo piiloon. Tällä kertaa peitin valon peukalolla aina muistaessani. Lisäksi jos kamera meni valmiustilaan, niin sieltä herätessään takanäytölle ilmestyi teksti sensorin puhdistuksesta. Tätä tapahtui harvemmin, sillä kamera oli käytössä suurimman osan esityksestä.

Pitkäaikaisesta käytöstä aiheutui se, että kamera alkoi jonkin verran kuumeta. Tätä en ole ennen havainnut, mutta näin intensiivisesti en ole tainnut aikaisemmin kuvata. Akun sain vaihtaa kertaalleen kahden tunnin esityksen aikana.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Kaikki kuvat ovat nähtävissä Flickrissä.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store