Bli en bedre variant

Odd Morten Sveås
Sep 1, 2018 · 4 min read
Image for post
Image for post
Foto av Rebekka F. Sveås

ette er dagen vi har sett fram til. Vi har vært noen måneder i tenkeboksen. Vi har diskutert og planlagt. Nå er vi endelig klar til å sette igang på ordentlig.

Jeg er stolt! Stolt av folka som gjør dette sammen med meg og av selskapet vi er i ferd med å skape. Variant — en annen variant av et konsulentselskap, en bedre variant tror vi.

En bedre variant for hvem? For ganske mange faktisk. Først og fremst skal det være en bedre variant for våre kunder og våre ansatte. Så skal selskapet også være en bedre variant for fagmiljøet i byen, våre communities.

Vårt formål er å forbedre samfunnet vi lever i. Dermed blir den viktigste byggesteinen i selskapet flinke folk som har mot til å tenke nye tanker. Vi er allerede mange flinke folk og målet er å skaffe flere. Det er flere faktorer som er viktig for oppnå dette. Jeg tror noe av det mest avgjørende har vært og vil være våre tre verdier; raus, åpen og modig.

Raus

Du har kanskje vært på hyttetur med en vennegjeng en gang? Noen handler inn brød og tørrvarer, andre har tatt ansvaret for middagen. Noen skal kjøre, andre sitter på. Kanskje kommer noen dagen etterpå med toget. Drikken handles inn av gjengens vinkjenner, en i gjengen er avholds. En av vennene eier hytta man drar til.

Når regnskapet etter en slik helg skal gjøres opp kan det by på utfordringer. Mange barn definerer rettferdighet som å dele alt helt likt, men blir det riktig? Skal den som sitter på bare en vei betale mindre enn de som har skyss begge veier? Hva med hun som ikke drikker vin? Er det forskjell på den som sitter på med en elbil og han som kjører dieselbilen alene? Hva med triatleten som må spise mye mer enn han på knekkebrødkur? Etter en nitidig gjennomgang av alle disse spørsmålene, etter å ha samlet inn alle kvitteringer, etter å virkelig ha lagt ned en god jobb kan man ha klart å lage en fordeling som alle til slutt mener er rettferdig.

Det er ikke en slik rettferdighet vi er ute etter i Variant. Vi vil ha det raust!

I en av mine vennegjenger har jeg en kamerat som alltid sier: “Det går opp i opp!” En raus tanke. Ikke for at man slipper unna med å betale mindre. For du ønsker jo ikke snylte, men du slipper å bruke energi på å få ditt. Energi vi heller kan bruke på å ha det morsomt.

I Variant skal man også slippe å bruke energi på å få sitt. Ta lønn som et eksempel. Vi har ikke en lønnsjusteringsprosess hvor ledelsens personlige vurderinger og den enkeltes forhandlingsevne avgjør lønna. Ingen skal trenge å kjempe for lønna si.

Vi ønsker at våre kollegaer lykkes, og gjør det vi kan for å hjelpe dem med dette. I et slikt miljø får du tryggheten du trenger for faglig vekst. I et slikt miljø unnfanges flere idéer, og flere idéer blir realisert. Energien brukes på ha det morsomt på jobb.

Vi ønsker å være rause og oppleve raushet.

Åpen

I vårt selskap er åpenhet utgangspunktet. Jeg ser ikke én god grunn til å holde noe informasjon hemmelig for noen ansatte. Og da tenker jeg på all informasjon, det være seg økonomi, finansiering, salg, bemanning, lønn….. Ja, jeg sa lønn. I Variant vet alle hva alle tjener, om selskapet går bra eller ikke, og hva som diskuteres på styrerommet.

Dette er vår variant. Tanken er at hvis alle har tilgang til all informasjon så forstår hver og en hvordan man kan ta de beste beslutningene. Vi har tillit til alle, og mener at alle kan gjøre gode vurderinger. Vi tror at folk blir mer engasjerte når de har innblikk i hvordan selskapet fungerer og at man i større grad føler seg som en på laget.

I Variant ligger alle avgjørelser åpent, og alle kan si sin mening om dem. Om du er for eller imot, eller har en helt annen idé, lytter vi til deg med et åpent sinn.

Vi ønsker å være åpne og oppleve åpenhet.

Modig

Det kreves mot for å være åpen. Det kreves mot for å være raus. Det kreves mot for å være en annen variant. Vi ønsker folk som har mot til å gjøre radikale ting, mot til å si ifra, mot til å utfordre.

Vi ønsker folk som våger. Våger å ha en mening, våger å endre mening, våger å ligge foran, våger å teste ut det som er uprøvd. Vi ønsker folk som våger å stå fram, våger å være synlige i det lokale fagmiljøet, våger å ta ordet og som våger å presentere på konferanser og seminar.

I Variant skal vi våge å si nei. Vi skal si nei når prosjektet ikke stemmer, selv om pengene man kan tjene er gode. Vi skal ha mot til å si nei til kunder og oppdrag som ikke stemmer med vårt formål. Nemlig å forbedre samfunnet vi lever i.

Vi ønsker å være modig og oppleve mot.

Image for post
Image for post
Foto av Rebekka F. Sveås

Variant

Blogg for Variant

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store