Bonusutbetaling og lønnsjusteringer

Odd Morten Sveås
Jan 31, 2019 · 3 min read

Skrevet av Odd Morten og Anders

Photo by rawpixel on Unsplash

Bonuser og lønnsjusteringer skal i utgangspunktet være positivt ladede begrep. Det skal være faktorer som bidrar til økt motivasjon og tilfredshet. Lønnsjusteringer og bonus skal fungere som insentiver til å gjøre det lille ekstra.

Dessverre virker ikke dette alltid i praksis, ofte fungerer dette helt mot sin hensikt. For ved å belønne noen få straffer man de mange.

Utfordrende prosesser

Som sagt skulle man tro at dette med bonus og lønnsjusteringer alltid er hyggelige prosesser. Men erfaringer fra andre arbeidsgivere har vist oss at det ikke alltid er udelt positivt.

Tradisjonelt er tanken å belønne ekstra innsats eller resultater med noen kroner mer. Og der ligger også problemet. Selv om man finner en perfekt model for å regulere hva og hvem som skal få mer (den modellen tror jeg ikke finnes), er det per definisjon noen som får mindre. Og det er alltid flere som får mindre enn de som får mer. Man ender fort opp med at alle som får mer blir litt mer happy, og alle som får mindre blir ganske misfornøyd. Summen er at en hver slik prosess reduserer selskapets akkumulerte motivasjon. Ikke akkurat hensikten. Vi tror heller ikke på tesen om at en lønnsøkning som belønning fører til ekstra innsats, noe denne klassikeren beskriver så godt.

Til slutt er det vanskelig å komme utenom at objektive modeller for å vurdere innsats og ferdigheter i praksis ikke finnes. Såkalt trynefaktor har mye å si, og ikke minst nærhet til den som gjør vurderingene. I Variant sitter mange ute hos kunde nesten hele tiden. Da er det vanskelig å kunne gi noen objektiv vurdering av konsulenten.

Godt lønnsoppgjør

I Variant har vi tatt konsekvensene av dette. Vi har valgt å utelukkende følge lønnsutviklingen i Tekna. Teknas definisjon av lønn er avtalt lønn per oktober inkludert utbetalt bonus siste 12 mnd. I Variant settes din grunnlønn for 2019 til øvre kvartil av det Teknas statistikk viser som sum av lønn og utbetalt bonus for 2018, og så får du bonus i tillegg til grunnlønn. I midten av desember hvert år blir oppdatert statistikk publisert av Tekna, og vi justerer da lønnen fra og med januar neste år basert på denne. Vi innrømmer gjerne at på dette området har vi kikket til Blank blant flere for inspirasjon.

Årets lønnsoppgjør var av den lukrative sorten. Vi har nettopp sendt ut et hyggelig lønnsbrev til våre ansatte, der selvsagt også de som ikke har startet enda justeres på bakgrunn av ny lønnsstatistikk. Gjennomsnittlig økte lønna for varianter med 7,2 % sammenlignet med 2018.

Med erfaring fra tidligere arbeidsgivere er det meget hyggelig å være 100% sikker på at trynefaktor ikke har noe å si i denne prosessen, og hele prosessen har vært helt smertefri og uten at noen skulle tenke at de blir forfordelt.

Eksempelvis tjener en variant med master fra 2014 nå 678 686 kr og begynnerlønnen ligger på kr. 550 000,- for de som kommer rett fra masterstudiet.

Bonusutbetaling

I tillegg til grunnlønn utbetaler vi 30% av overskuddet i hvert kvartal som bonus til alle ansatte. Bonusen deles likt mellom alle ansatte. Et godt 4. kvartal i fjor, gjør at vi kunne føye til drøyt 30 000 kr i bonus på denne månedens lønnsslipper.

Variant

Blogg for Variant

Odd Morten Sveås

Written by

Ski- og fjellentusiast med forkjærlighet for ord og uttrykk. Opptatt av å bygge kultur og forretning. Daglig leder i Variant AS

Variant

Variant

Blogg for Variant

Odd Morten Sveås

Written by

Ski- og fjellentusiast med forkjærlighet for ord og uttrykk. Opptatt av å bygge kultur og forretning. Daglig leder i Variant AS

Variant

Variant

Blogg for Variant

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store