En raus variant

Marius Krakeli
Sep 28, 2018 · 3 min read
Bilde tatt av Veliko Karachiviev

Det kan være vanskelig å definere hva raushet egentlig betyr. I oppstarten av Variant hadde vi alle våre tanker om raushet og hva som er viktig for hver og en av oss. Det var først da vi flytta inn på Digs vi merket hva raushet er i praksis. Fra noen andre.

For å spare penger i oppstartsperioden tenkte vi å ta CV-bilder selv. Vi ble kjapt avslørt som urutinerte av et samlokalisert selskap på Digs; Next Hero. Generøse som de var tilbydde de seg å sette opp en profesjonell blitz, for å etterhvert ta eierskap av hele CV-bildetakinga med profesjonell gjennomførelse. Vi er veldig fornøyd med det de klarte å få til, og du kan selv se resultatet nederst på variant.no. I tillegg fikk vi oppleve noe av det vi selv sikter oss inn på å være: Et selskap med mennesker som ser muligheter til å gjøre noe bedre, og samtidig vet at de får det til.

Raushet er i aller høyeste grad avhengig av kontekst. Og det er lett å tenke at det betyr bare noe så enkelt som “snillhet”. Det kan være fordi vi er vant med begrepet fra barnebøker og oppvekst, men raust er også noe annet.

Bilde tatt av Elaine Casap

Både for ansatte og kunder

Raushet går begge veier. Det høres kanskje litt rart ut, da raushet av mange tolkes til å være uforpliktende. For våre ansatte ønsker vi at gode vilkår skal ligge som et trygt bakteppe for arbeidshverdagen. Videre vil vi også være rause med tid og oppmerksomhet for hverandre, slik at hver enkelt føler seg sett for den de er, interessene de har og tingene de bryr seg om. Samtidig tror vi at dette tilrettelegger for at den ansatte kan være raus med engasjement og en brennende interesse for sitt fagfelt.

Det samme gjelder for våre kunder. Vi ønsker å være rause med jobben vi gjør. Vi ønsker å angripe enhver problemstilling helhjertet, med et mål om å legge igjen mer enn det som er forventet. Ikke gjennom å bruke mer tid, men å sørge for at tiden som brukes blir brukt fornuftig og verdifullt. Arbeidet vi legger ned trenger ikke bare reflekteres i produktet vi lager, men kan komme igjennom bidrag til en positiv kultur, eller styrke det faglige engasjementet hos andre. Vi håper at dette kan bidra til at kunden er raus med tillit og samarbeidsvilje.

Vi tror ikke på raushet kun for raushetens skyld

Alle har forskjellige behov. Til syvende og sist handler det om at hver enkelt får det de trenger, når de trenger det. Vi kan heller bruke tiden vår på å ha en god samtale, skape betydningsfulle relasjoner eller gjøre et faglig dypdykk i det vi synes er spennende for øyeblikket.

Vi påberoper oss ikke full forståelse av hva det vil si å være raus, men vi kjenner det igjen når vi opplever det. En følelse av å bli ivaretatt eller prioritert. Det er til syvende og sist den som sitter på mottakersiden som avgjør om noe er raust eller ikke.

Alle disse tankene kommer vi til å ta med oss inn i fremtiden når vi selv skal ut og være noens next hero.

Bilde tatt av TK Hammonds

Helt til slutt er det på sin plass å takke folka i Next Hero, for at de demonstrerte for oss vår egen medisin. Uten dere hadde de smørblide glisene våre prydet hverken forsiden vår eller CV-ene våre. Tusen takk!

Variant

Blogg for Variant

Thanks to Mikael Brevik

Marius Krakeli

Written by

Systemutvikler med et varmt hjerte for JavaScript. Lager podcast med @_bartjs. Stolt cofounder av @variant_as. Leker med dataspill, når tida strekker til.

Variant

Variant

Blogg for Variant

More From Medium

More on Variant from Variant

More on Variant from Variant

Community space & podcast-studio

Mikael Brevik
Feb 17 · 4 min read

More on Kultur from Variant

More on Variant from Variant

More on Variant from Variant

Variantdag #01–20

Mikael Brevik
Feb 3 · 3 min read
Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade