Lønnsoppgjøret 2020

Odd Morten Sveås
Jan 2 · 2 min read

Året 2019 er over, og mange har allerede startet på 2020s første aktiviteter. I Variant betyr det blant mange ting lønnsjusteringer.

Lønnsoppgjøret 2020 i Variant blir særdeles hyggelig. Tallene fra Tekna er nå klare, de fungerer som kjent som grunnlaget for vår lønnsfastsettelse. I snitt økte variantenes lønn med 6,35%, og hvis vi ser på alle med mindre enn 10 års erfaring faktisk 7,20%. Dette er en god del høyere enn vi hadde estimert slik at også ansatte som har fått tilbud om jobb hos oss, men som ikke har startet enda, vil få justert lønna før de starter.

Tekna organiserer i hovedsak medlemmer med mastergrad. Vi har jo en del veldig dyktige ansatte med bachelor-grad som også skal passe i modellen. Vi regner ett års erfaring som tilsvarende ett års skolegang. Altså legger vi to år til eksamensåret for bachelorgrader og benytter samme statistikk for alle. Så hvis du har bachelorgrad fra 2013, regner vi deg med ansiennitet fra 2015. Tilsvarende får da en nyutdannet med bachelorgrad en framtidig ansiennitet.

Akkurat for de aller ferskeste blir det da en utfordring å bruke tall fra Tekna. Tallene baserer seg på rapporterte tall fra medlemmer i jobb sist oktober, og kan følgelig ikke uten videre si noe om forventet startlønn for masterstudenter som begynner å jobbe i 2020. Vi kan heller ikke si noe om ansatte med bachelorgrad fra 2018, 2019 eller 2020. Her må vi altså gjøre noen antagelser og bygge en fornuftig lønnstrapp inntil de blir så erfarne at de dekkes av statistikken.

Begynnerlønn

Startlønna for en masterstudent blir i 2020 på 550 000 pluss bonus. For bachelorstudenter blir tallet 490 000 også pluss bonus selvsagt. I Variant får alle akkurat like stor bonus, også nyutdannede. Bonusstørrelsen er ikke lett å forutsi, men for 2019 utbetalte vi 90 491 kr i årsbonus. Så med en solid grunnlønn pluss en moderat bonus vil vi ligge godt over Teknas begynnerlønnsanbefaling. Se også mer om hvordan vi beregner bonus i håndboka.

Vår lønnskalkulator er oppdatert med tallene som gjelder for 2020. Godt nyttår!

Blogg for Variant

Odd Morten Sveås

Written by

Variant

Variant

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade