Når noen trenger hjelp

Odd Morten Sveås
Oct 19, 2019 · 3 min read
Image for post
Image for post
Photo by Kat Yukawa on Unsplash

Det er mye som skal læres og det er mye som skal besluttes for første gang når man er et lite og nytt selskap. Onsdag denne uken ble et nytt moment aktualisert. Midt på dagen fikk jeg telefonoppringning fra et ukjent telefonnummer. Det var fra Folkeinvest, en medleietaker her på Digs, som ringte for å oppfordre oss til bidra til årets TV-aksjon “Nå er det hennes tur”.

Støtte til veldedige organisasjoner hadde vi ikke diskutert i Variant enda. Så jeg kunne ikke svare på stående fot, og måtte be om å få ringe tilbake. Jeg inviterte organisasjonen til et raskt møte for å behandle forespørselen. Det ble raskt klart at vi egentlig diskuterte to ulike saker her:

  1. Generelle føringer for donasjoner til veldedige organisasjoner
  2. Årets TV-aksjon spesifikt

Det ble klart at vi trengte en retningslinje for hvordan vi skulle behandle slike forespørsler. Vårt formål og våre verdier harmonerer godt med å bidra på slikt. Vi vet av erfaring at slike forespørsler kommer med ujevne mellomrom, og at det nesten alltid er gode formål og det er vanskelig å avgjøre hvem som trenger pengene mest. Hvilke formål skal vi som selskap støtte og hvilke kan vi ikke bidra til.

Fra før har vi en ordning der ansatte kan disponere inntil 10 000 kr til frivillig arbeid eller veldedighet. Erfaringsmessig går de fleste midler her til barneidrett og kultur i nærområdet. Derfor så vi det som riktig at vi som selskap også donerte en sum penger og at dette skal være til veldedighet.

Til nevnte møte sendte Anders inn følgende forslag:

Image for post
Image for post

Vår håndbok er vårt hjerte i Variant. Så denne måtte oppdateres med nytt innhold i kapitlet om familie og samfunn. Vi kom fram til at hvert år skal vi finne et formål og en organisasjon som stemmer med vårt verdisyn, og gi 500 kr pr ansatt. Så i 2019 kunne vi donere 9000 kr til TV-aksjonen “Nå er det hennes tur”.

Årets TV-aksjon skal skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. TV-aksjonen skal gi 400 000 kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt.

Vi er i Variant opptatt av likeverd og like rettigheter. Dette ligger i ryggraden vår, og er basis blant annet for vår lønnspolitikk. Her trekkes ikke kvinner ansiennitet om de velger å være hjemme i fødselspermisjon. Ikke menn heller, selvsagt. Det at kvinner skal ha samme muligheter som menn er en selvfølge. Derfor harmonerer årets TV-aksjon godt med våre verdier og derfor velger vi å støtte den i år.

Odd Morten Sveås

Written by

Ski- og fjellentusiast med forkjærlighet for ord og uttrykk. Opptatt av å bygge kultur og forretning. Daglig leder i Variant AS

Variant

Variant

Blogg for Variant

Odd Morten Sveås

Written by

Ski- og fjellentusiast med forkjærlighet for ord og uttrykk. Opptatt av å bygge kultur og forretning. Daglig leder i Variant AS

Variant

Variant

Blogg for Variant

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store