Nye variant.no

Mikael Brevik
Sep 1 · 2 min read

For nøyaktig 2 år siden lanserte vi variant.no. Nettsidene til et selskap som skulle vise seg å bringe med seg flere nye tanker inn i en etablert bransje. Og det vi står for har appellert til flere. I løpet av de 2 årene har vi gått fra 6 personer til i dag å være 25! Alt fra veldig erfarne til helt nyutdanna har vært inne på nettsidene våre, lest i håndboken, prøvd lønnskalkulatoren, og mer.

variant.no er toppen av variant-isfjellet og for mange første møte med oss. Vi ønsker å kunne iterere kontinuerlig både med innhold og utforming på fremsiden vår. Da er det perfekt med en 2-årsdag for å minne oss på å gjøre endringer. Så som en bursdagsgave til oss selv har vi lansert ny profil på variant.no!

Image for post
Image for post

Ny grafisk profil

I løpet av det siste året har våre designere løftet vår grafiske profil. Vi har nå en profil som bygger opp under våre verdier, henger sammen med og et profesjonelt uttrykk. Dette inkluderer grafiske elementer, ny typografi og veiledning til hvordan det skal brukes. Dette er en del av uttak av kommunikasjonsstrategi vi kontinuerlig jobber med.

Teknisk løsning

De opprinnelige sidene var kodet rett i HTML og CSS, uten noe form for avanserte abstraksjoner, rammeverk eller byggesteg. Dette for å kunne ha raske og enkle sider uten mye arbeid å sette seg inn i. Mye av det originale tankegodset har vi tatt med oss inn i de nye sidene og så har vi har tatt det ett skritt videre. Vi har lagt til rette for enklere oppsett av flere sider, et konsist uttrykk. Og så har vi fått løsninger som vi kan leke oss med fra et teknologisk perspektiv. I tillegg til å lage nye nettsider har vi startet på arbeid for å dele typografi, komponenter og oppsett av prosjekter.

De nye sidene er basert på NextJS for å kunne eksportere statiske sider som er kjappe å laste og har innhold i fokus selv om det er kode som kan struktureres opp på en dynamisk måte. Så selv om vi genererer ansattsider (og snart jobbannonser) fra dynamisk innhold er det fremdeles statiske sider som vises til sluttbrukeren. Vi har ivaretatt fokuset på ytelse, men samtidig fokuserer på utviklingsmiljø og å ha det morsomt når det jobbes på.

Thanks to Odd Morten Sveås

Mikael Brevik

Written by

Developer. Maintainer of projects. Organizer of meetup. Host of podcasts. Releaser of weekly videos. Community manager at @variant-as

Variant

Variant

Blogg for Variant

Mikael Brevik

Written by

Developer. Maintainer of projects. Organizer of meetup. Host of podcasts. Releaser of weekly videos. Community manager at @variant-as

Variant

Variant

Blogg for Variant

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store