Nye varianter: Adrian og Maciek

Christian Brevik
Aug 2, 2019 · 3 min read
Image for post
Image for post

Med fellesferien unnagjort, og sensommeren i vente, har vi fått to flotte tilskudd i Variant. Vi har gledet oss veldig til å kunne ønske Maciek og Adrian hjertelig velkommen! Begge to kommer rett fra skolebenken, og skal starte som utviklere hos oss. Vi bør la de få introdusere seg selv, på sedvanlig Variant-vis:

Adrian Santana Berg

Jeg er en trønder fra bygda som flytter tilbake til Trøndelag etter å ha vært student i noen år. Jeg er en rolig sjel som på fritiden gjerne inntar sofahjørnet eller sitter foran dataskjermen.

Da jeg var omtrent 5 år kom pappa hjem med en datamaskin. Siden da har interessen ikke avtatt, for å si det sånn. På den tid var det riktignok ikke mye koding som som ble gjort, men mer en generell interesse for data. Deretter når tiden begynte å nærme seg slutten av videregående skole og man må begynne å tenke på hva man har lyst til å gjøre med livet sitt, kom det kanskje ikke som noe sjokk at valget ble noe som omhandlet datamaskiner og teknologi. Samtidig startet interessen for utvikling å bygge på seg. Å løse et problem med kode er meget tilfredsstillende.

En kul gadget, eller kule gadgets som det raskt blir, jeg mener teknisk interesserte ikke nødvendigvis burde ha, men som er kult å ha, er gadgets for hjemmet. Hjemmeautomatisering er noe jeg synes er kult. Det å kunne slå på TVen, starte støvsugeren eller sette på musikk på kjøkkenet mens man lager mat kun ved å bruke stemmen er gøy. Kanskje er det bare jeg som er for lat til å gjøre det på tradisjonelt vis.

Image for post
Image for post

Maciek Adamczyk

Jeg er en blid person som liker å være blant mennesker, og være der det skjer. Hvis det skjer ingenting får jeg noe i gang. Jeg er glad i å reise og oppleve andre kulturer, men sier aldri nei takk til en tur med bål, turmat og hengekøye. Jeg har oppvokst med en gitar i huset, noe som gjorde at jeg er over middels glad i musikk, spesielt gamle rocklåter.

Meningsfulle arbeidsoppgaver. Jeg liker å jobbe med ting som var en del av noe større, noe andre kunne ta nytte av. Når jeg startet på mastergraden merket jeg at selv om dagene var litt lengre på jobb gikk timene ofte raskere enn på skolen.

  • Pink Floyd
  • The Beatles
  • AC/DC

Bonuspoeng til oss som klarte å kapre slike flotte nye kolleger! Maciek og Adrian har tydelig med seg masse kunnskap og iver til Variant. Nå har vi kommet godt på plass i vårt nye hjemmekoselige kontor, og vi har en spennende høst i møte med nye kolleger og kunder. Men, det er absolutt rom til flere, så du må gjerne stikke innom Digs for å hilse på oss. Eller du kan ta en titt på våre stillinger.

Variant

Blogg for Variant

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store