Resultater august 2020

Anders Hammervold
Sep 25 · 3 min read
Image for post
Image for post
Varianthuset!

Høsten er i gang, og for oss som rekrutterer mange med oppstart i august er det lett å tenke at et nytt år starter nå. Rapporteringen for august er forsinket og demed også litt forkortet. Styrerapporterte initiativer er av den grunn ikke med denne gang, det tas inn igjen i septemberrapporten.

August ble en sterk måned med mye aktivitet. Resultatmessig den nest beste for året med en resultatgrad på 14.9%. Det er svært stor aktivitet på salg og oppdrag, og tydelig sterk konkurranse om oppdragene.

Image for post
Image for post
Salgsmuligheter

Vi ser blant annet tidvis at konsulenter fra andre byer er villig til å pendle til Trondheim og konkurrerer om oppdrag her i byen. Det skyldes delvis større muligheter for remote jobbing (korona mm.) og tydeligvis økt ledig kapasitet i andre byer som tilbys med pendling. Så selv om vi opplever god tilgang til nye oppdrag (se grafen over) så har økt konkurranse gitt utslag i negativt press på timepriser.

I august er vi 22 ansatte, i september 25 og fra oktober hele 28. Vi er inne i den mest ekspansive høsten noen sinne og kan se frem mot en betydelig økt aktivitet i Variant. Å rekruttere så aktivt vil naturlig kunne føre til noe mer ledig tid og sannsynligvis påvirke resultatene negativt på kort sikt. Det har vi planlagt for og er forberedt på. Dette er resultatet av en fantastisk rekrutteringsjobb som er gjort over lang tid.

Image for post
Image for post
Rekruttering og utvikling i antall ansatte

Med 22 ansatte i en måned med 21 arbeidsdager satte vi ny all time high i tilgjengelig tid. Av 3450 arbeidstimer var 3063 timer tilgjengelig for oppdrag etter permisjoner og annet langtidsfravær. 2612 av disse ble disponert til fakturerbare oppdrag i august og gir oss en FG på 85.3%. Vi fakturerte disse for 2.7MNOK noe som gir oss en OT på 1052,-. Vi fikk ny all time high på ledig tid med 381 timer, tilsvarende 2.4 fulltidsekvivalenter. Både faktureringsgrad og oppnådd timepris er fallende. FG faller i tråd med at vi får noe ledig tid med høy rekrutteringstakt, mens fall i OT skyldes til dels gratis tid i oppstart av nye prosjekter og flere ansatte med lavere ansiennitet og tilhørende lavere timepris. Vi forventer fortsatt press på FG og OT fremover.

Image for post
Image for post
Resultatgrad, resultat og oppnådd timepris

Sykefraværet er statistikken med den hyggeligste utviklingen, fallet i sykefravær fortsetter og det er nå nede i 2.2%. Det er godt under bransjetall for første gang siden august 2019.

Image for post
Image for post

Justert for ferieuttak er september (med 22 arbeidsdager og lite ferie) blant de beste for året med tanke på resultatforutsetninger. Med 3 nyansatte i september, flere nyutdannede som startet i august og en fest av en varianttur i september regner vi ikke med å levere positivt resultat i september. Det vil være første gang siden oppstartsåret isåfall.

Vi lever i spenning!

Image for post
Image for post

Er du ikke en Variant ennå?: Bli en Variant!

Variant

Blogg for Variant

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store