Resultater juni og juli 2020

Anders Hammervold
Aug 14 · 7 min read

Velkommen tilbake fra ferie!

I Trøndelag har vi hatt en kontrastfylt sommer med en knallhet juni og en juli med kun 2 dager uten regn. Sommeren ble sterkere enn prognosen tilsa med et resultat på hhv. 0,4 og 0.2 MNOK for juni og juli.

Image for post
Image for post
Sommer og sol, ved skarnsundbrua

Som for mai er det suksess å vise til på rekrutteringsfronten. Kombinasjonen av markedsusikkerhet og langsiktig godt arbeid har båret frukter ved at vi nå har signert Variant nummer 28 som starter 1. oktober. Med 8 nyansatte som starter på 3 måneder får vi en ny mulighet til å vise hva vi står for ved å omsette dette i gode oppdrag. Vi har mer enn 10 000 timer tilgjengelig å fylle med godt innhold! Så trenger noen en dyktig sky-arkitekt, frontender, designer eller prosjektleder så kan vi hjelpe!

Økonomi

Det var sterk salgsaktivtet helt til flesteparten gikk ut i ferie første uka i juli. Sterk etterspørsel gjorde at vi for perioden fikk svært lite tid mellom oppdrag med 0.5 FTE i juni og 0.0 i juli. Dette sammen med fallende sykefravær på hhv 4.8% og 3.4% (All year low!) gir høy faktureringsgrad 85.3% og 94.9% (3dje høyeste noensinne og alll year high!). OT gikk marignalt opp til 1141 for juni (fra 1140 i mai), før det falt til 1099 i juli. Fallet i juli skyldes senioritetsendring på grunn av hvem som har avvikende ferie. OT er sterkere denne sommeren enn forrige år for begge måneder. Samlet gav dette det sterke resultatet på samlet 0.6 MNOK sommeren sett under ett. Fordelt på 0.4MNOK i juni og 0.2MNOK i juli. Det gir oss sterke 14.8% og 40% i resultatgrad for sommeren. Resultatet for juli legger vi lite vekt på da det skyldes periodisering av ferie. Og vi noterer oss at vi har lite negative effekter av ferieavvikling.

Image for post
Image for post
Sykefraværet falt i juni og juli 👍
Image for post
Image for post
Økonomiske indikatorer

Ser vi på Q2 samlet ser vi at resultatgrad er svakt fallende og OT er svakt økende. Begge er innenfor forventning. Faktureringsgraden utmerker seg negativt med 74.1% for kvartalet. Vi har fulgt FG over tid nå og og har observert at relativt høyt sykefravær og økende ledig kapasitet påvirker faktureringsgrad og resultat. Begge er viktig å fortsette å følge tett. Sammen med økt antall ansatte peker alle indikatorer på at salg har aldri vært viktigere enn i høst!

Prognose

August, september, oktober og november har henholdsvis 21, 22, 22 og 21 arbeidsdager. Dette er årets sterkeste 4-måneders-periode med tanke på resultatforutsetninger. Samtidig har vi 8 nye ansatte som skal i oppdrag, samt flere som skal skifte oppdrag da eksisterende oppdrag avsluttes.

Vi har samlet over 20 000 timer tilgjengelig for oppdrag for resten av året, og 10 000 av disse er ikke solgt enda. Det er all time high! 10 000 timer tilgjengelig for oppdrag; Challenge accepted!

Image for post
Image for post
Salgsmuligheter over tid

Markedet, og tilsiget av forespørsler, er som sådan fortsatt veldig bra. Figuren over viser registrerte salgsmuligheter på vår trello-tavle måned for måned siden oppstarten. Vi ser at antallet henvendelser i juni var langt bedre i år enn i fjor. For juli er aktiviteten som forventet nesten ikke tilstede, men vi ser at halvt ut i august har vi allerede flere caser i år enn 2019. Nå skal vi være forsiktig med å legge dette som et grunnlag for markedsaktiviteter. Vi har tilgang til flere rammeavtaler i 2020 enn i 2019 og ved at vi er flere konsulenter her kan det nok tenkes at vi i år opplever flere forespørsler som så relevante at vi registrerer dem. Før sommeren registrerte vi langt mer aktivitet på de ulike forespørselen, og vi møtte mange gode konkurrenter. Dette tyder på en del ledig kapasitet i markedet, og kan fort føre til prispress og lavere timepriser. Etter sommeren er det vanskelig å konkludere om denne trenden er vedvarende, til det har vi fått få konkluderte konkurranser.

Med dette bakteppet har vi oppdatert prognosene for resten av året. Vi forventer en ordinær august, med et middels godt resultat med 2 704 i omsetning og overskudd på 385’. Vi får tre nyansatte inn i september og prognostiserer som vanlig ikke med inntekt på disse føreste måned. Samtidig forventer vi ikke inntekter på nyutdannede heller i september. Dette medfører en relativt dårlig prognose for september. Levert FG på 64%, omsetning på 2,6 mil, overskudd på 0,1 mil. Også i oktober får vi tre nyansatte, og også her fører det til noe lavere prognose enn ordinære måneder, med en FG på 69%. I normale måneder bør levert FG ligge rundt 85%. Kvartal for kvartal ser både Q3 og Q4 ut til å bli tilfredsstillende, men ikke veldig gode. Dette må sees på som en investering inn for framtiden. Ved inngangen til neste år vil vi nå være minst 28 ansatte, og alt ligger til rette for å knuse flere all-time-highs neste år. Året som helhet ligger nå med en prognose på 3,4 millioner (3,1) i overskudd og en resultatgrad på 10,9% (10,3%). Forrige rapports tall i parentes. Det er verdt å merke seg at usikkerheten rundt prognosen denne gang er større enn tidligere. Visibiliteten er kort, og som nevnt tidligere har vi mye kapasitet som ikke er booket.

Rekruttering

Vi hadde ikke pause på rekrutteringsfronten i sommer. Vi har fortsatt den sterke signeringstakten og ansatt nok en erfaren designer. Vi er nå 28 signerte der de sist signerte starter 1. oktober. Vi har dermed signert 8 av 10 som ligger i den mest optimistiske og ambisiøse prognosen. Like gledelig er at vi nesten er tilbake på veksttakt som vi hadde i 2019.

God rekrutteringstakt!

Vi har ansatt 1 prosjektleder, 3 designere og 4 utviklere så langt i år.

En naturlig fordeling og et mål for for oss er at vi ansetter ca 3–4 designere, 2–3 prosjektledere, og 4–5 utviklere i løpet av året. Vi er i dialog med flere spennende kandidater og er stadig nærmere å nå et svært ambisiøst mål for året.

På sommeren pågår også vårt viktigste rekrutteringstiltak; Sommerjobbene! Vi er svært takknemlige for det gode samarbeidet med AtB, som gjør at vi kan tilby et godt kundeoppdrag til studentene. De 4 sommerjobberne fra Variant har jobbet med spennende oppgaver gjennom sommeren. Etter august får vi se effekten av sommerjobbene som kickstarter rekrutteringssesongen for ansettelse av nyutdannede med oppstart 2021.

Læreglede

Nå er tiden for å la læreglede i Variant skinne som et godt eksempel for resten av Trondheim. Vi skal være åpne og til inspirasjon for andre for å bedre det fagmiljøet vi tar del i. Vi har alt lagt til rette for at det skal være mulig: lokaler og utstyr, breddekunnskap og ikke minst engasjement! La oss nå bruke oppstart på det nye halvåret til å kapitalisere på det. Har du en podcast du vil gjøre? Vi har folk som kan bistå! Vil du lage en videoserie? Vi kan gjøre det og! Det samme gjelder presentasjoner, kurs, bloggposter, og hva annet det måtte være! Eneste som setter begrensning, er starten. La høsten 2020 være perioden Variant etablerte seg som fagbautaen i Trondheim.

Initiativer

Styrerapporterte initiativer er initiativer som har kostnader eller effekter som påvirker selskapet vesentlig.

Lokaler 2020

I juni fikk vi montert resterende glassfelter, samt skyvedør. Leveransen fra gårdeier komplett med noen unntak som ikke er kritiske for vår virksomhet. Rom for flere som leverer interiør har også levert hele bestillingen av møbler/inventar med noen få unntak. Basert på erfaringer ved bruk av huset, har vi i tillegg bestilt en plan for akustikkforbedring, nødvendig foliering av glassflater (etter Arbeidstilsynets krav), solavskjerming i første etasje, samt leveranse og service på planter. Vi forventer at å ha plan og kostnadsoppstillling på dette klart innen september. Dermed kan flytteprosessen avsluttes, da vi er inne i fase med å komplettere lokalene ut fra trivsels- og bekvemmelighetshensyn. Det er ingen kritiske leveranser eller jobber som gjenstår.

Etter innflytting har vi gjort investeringer i småmøbler/byggevarer i forbindelse med dugnadsarbeider. Flytteleder har ikke en samlet oversikt over disse utgiftene.

I løpet av august må vi ta stilling til investeringer i akustikk-/trivselsforbedrende tiltak ut fra leverandørtilbud.

Restanser

· Komplettere skyvedørskonstruksjonen i amfi i uke 34

· Vi skal gjennomgå plan for mer hensiktsmessig drift/styring av ventilasjonsanlegget i uke 35 sammen med Hamstad AS (tidsstyring/tvangsstyring).

· Fjerner gammel foliering på vinduer i uke 34.

· Rom for flere skal levere 6 stk. manglende sitteputer til amfi.

· Rom for flere skal oversende tilbud og løsningsforslag til akustikkforbedring, foliering (interiør) og solavskjerming i 1. etasje så snart som mulig.

· Bakklandet Blomster har gitt tilbud på plan og serviceavtale for beplantning. Dette er tiltak som bidrar til trivsel samt akustikkforbedring

Restanser vi gjør selv;

· Montasje av småmøbler, tavler og oppbevaring.

Profil 2020

For tiden er det flere som jobber med å re-lansere variant.no med ny profil. Sarah, Mikael, Mathias, Adrian, Tonje og Anders NS har startet men det er rom for flere som ønsker å forme uttrykket vårt for Google-søk. Join #variantno-v2 på Slack for mere info! Implementasjon av variant.no med ny profil påstartes i august med tanke på lansering i september.

Bærekraftsrapporteringsinitiativet

Bærekraftrapporteringsinitiativet er planlagt gjenopptatt i september.

Variant

Blogg for Variant

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store