Bærekraft

In Variant. More on Medium.

Image for post
Image for post
Photo by Jon Flobrant on Unsplash

I lengre tid har vi hatt bærekraft på agendaen i ukentlige ledermøter. Vi har diskutert hvordan vi som selskap skal ta mer ansvar, og bidra til at verden blir et litt bedre sted.

Kjerneverdiene våre er som kjent raushet, åpenhet og læreglede. Da bør vi også være rause med miljøet. Åpne om hvordan vi jobber med bærekraft, og ønske å lære mer om temaet. I høst ble det besluttet å sette av tid til å jobbe med dette, og prosjektet «Bærekraft i Variant» ble etablert. Målet er å endre vaner, holdninger og hvordan vi jobber med bærekraft. Grepet vi tar er en miljøsertifisering, og valget ble Miljøfyrtårn. …

About

Variant

Blogg for Variant

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store