ลดน้ำตาล เห็ดหลินจือ รักษาโรคเบาหวานที่ต้นเหตุ!

pop67
pop67
Mar 24, 2019 · 2 min read

รักษาโรคเบาหวานได้จริง! สารออกฤทธิ์ในเห็ดหลินจือกระตุ้นการสร้างอินซูลินช่วยลดน้ำตาลในเลือด และสรรพคุณเห็ดหลินจือยังช่วยฟื้นฟูตับอ่อนอวัยวะที่ผลิตอินซูลินให้กลับมาทำงานปกติ ทำให้ผู้ป่วยเบาหวานจากภาวะน้ำตาลในเลือดสูง อาการดีขึ้นเรื่อยๆ

Image for post
Image for post
เห็ดหลินจือกับเบาหวาน

อันตรายของโรคเบาหวาน และสาเหตุ

โรคเบาหวาน คือ ปัสสาวะหวาน โรคยอดฮิต 1 ใน 10 ของโรคที่คุกคามคนไทยมากที่สุด เกิดจากการทำงานของ “ฮอร์โมนอินซูลิน” (Insulin)ของร่างกายผิดปกติ ส่งผลให้ อินซูลิน ซึ่งมีหน้าที่นำน้ำตาลในเลือดเข้าสู่เซลล์ต่างๆเพื่อไปใช้เป็นพลังงาน ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพและเกิดการคั่งของน้ำตาลในเส้นเลือดแดง และถูกไตขับทิ้งออกจากร่างกายทางปัสสาวะ ส่งผลให้อวัยวะต่างๆเสื่อม

ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานยังต้องมีชีวิตที่สุ่มเสี่ยงและควรดูแลควบคุมน้ำตาลในเลือดตลอดชีวิต รวมถึงการจำกัดอาหารในการรับประทาน และยังจะต้องทานยาอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้หากเบาหวานขึ้นตาก็มีสิทธิตาบอดได้ หรือถ้ามีบาดแผลก็ทำให้รักษาได้ยาก ซึ่งถ้ามีโรคที่ต้องผ่าตัดก็จะต้องควบคุมน้ำตาลให้ได้เสียก่อน

และมีโอกาสที่จะเกิดแผลเรื้อรังจนไม่อาจรักษาได้ เช่น

  1. โรคทางระบบเส้นเลือดและหัวใจ เมื่อระดับน้ำตาลถูกสะสมในเลือดในปริมาณมาก ทำให้เกิดการหนาตัวของเส้นเลือดมากขึ้น โดยเฉพาะหลอดเลือดขนาดใหญ่ที่ไปเลี้ยงหัวใจ เป็นผลให้เส้นเลือดแคบลงและอาจเกิดการอุดตัน นอกจากนี้ยังเพิ่มโอกาสของเส้นเลือดแข็งได้เช่นกัน ซึ่งอาจนำไปสู่อาการเจ็บหน้าอก (Angina) หัวใจขาดเลือด (Heart Attack) โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) โรคเส้นเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน (Peripheral Artery Disease) เป็นต้น ผู้ป่วยเบาหวานมีโอกาสการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบเส้นเลือดและหัวใจได้มากกว่าคนปกติ ทำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีอัตราการเสียชีวิตและพิการได้สูงมากกว่าคนทั่วไป
Image for post
Image for post

โรคเบาหวาน การตรวจค่าน้ำตาลในเลือด

  1. คนปกติ ก่อนทานอาหารต้องมีน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า 100 มิลลิกรัม/เดซิลิตร หลังอาหารต่ำกว่า 140 มิลลิกรัม/เดซิลิตร

เห็ดหลินจือรักษาโรคเบาหวาน ลดระดับน้ำตาลในเลือดที่สูง

  • สารสำคัญกลุ่ม Polysaccharide ซึ่งมีสรรพคุณช่วยกระตุ้นการสร้างอินซูลิน เมื่อร่างกายสามารถสร้างอินซูลินได้มีประสิทธิภาพ จะทำให้อาการของโรคเบาหวานดีขึ้นได้ เนื่องจากปกติคนที่เป็นเบาหวานนั้น ส่วนใหญ่ร่างกายจะผลิตอินซูลินได้ไม่เพียงพอ ดังนั้นการทานเห็ดหลินจือแดงจึงเป็นการแก้ไขโรคเบาหวานถึงต้นเหตุ!

มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์มากมายที่ได้รับการพิสูจน์ถึงสรรพคุณจากเห็ดหลินจือรักษาโรคเบาหวานลดน้ำตาลในเลือดที่สูง และยังสามารถช่วยในการรักษาผสมกับแพทย์แผนตะวันตกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็ดหลินจือยังช่วยลดผลข้างเคียงของยาที่รับประทาน

Image for post
Image for post
งานวิจัยเห็ดหลินจือช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด

นอกจากนี้ยังพบอีกว่า การทานเห็ดหลินจือไม่มีผลข้างเคียง หรืออันตราย แม้จะกินต่อเนื่องเป็นเวลานาน

นอกจากนี้ยังมี รายงานการวิจัยเห็ดหลินจือของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า “สปอร์เห็ดหลินจือ” เป็นส่วนที่ดีและให้ประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะส่วนที่กะเทาะเปลือกหรือเยื้อหุ้ม เพราะอุดมไปด้วยสารออกฤทธิ์ทางยาในปริมาณที่เข้มข้นและสูงกว่าสารสกัดส่วนอื่นของเห็ดหลินจือหลายเท่า

Image for post
Image for post
เห็ดหลินจือสายพันธุ์ MG2 จากสายพระเนตรอันยาวไกล!

อ่านต่อ … วโรยา สปอร์เห็ดหลินจือ MG2 วัตถุดิบจาก โครงการสวนเกษตรเมืองงาย จากสายพระเนตรอันยาวไกล

Varoya

สปอร์เห็ดหลินจือ MG2 สรรพคุณที่สูงกว่าเห็ดหลินจือแดง

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store