Vedneměsíčník
Published in

Vedneměsíčník

Entrée — listopad 2022

Drazí čtenáři,

podzim už nás objal ve svém náručí a povětšinou sychravé počasí přímo vybízí sednout si ke krbu s horkým čajem a začíst se do prvního čísla Vedneměsíčníku v novém školním roce. Není ale třeba zoufat, do letních dnů vás znovu přenese aktuální číslo například v článku Aloha!, kde se dozvíte o zkušenostech z prvního surfování. V létě jsme také vydali článek o bikerské Škole Kola ČB, který naleznete na našem webu.

V našem městě v nedávné době proběhly nemalé změny v kulturním odvětví. Abyste se o nich dozvěděli více, začtěte se do rozhovoru s novým vedením Biografu Kotva a také si přečtěte článek o konci hudebního klubu Tempo.

Věříme, že bychom se všichni měli zajímat o dění bezprostředně ovlivňující naše město, a tak jsme nevynechali ani téma nedávných komunálních voleb. V článku „Tak co pro nás máte?“ jsme se zeptali všech kandidujících politických subjektů, jaké body jejich programu se týkají studentů a mladých lidí. Přinášíme vám také rozhovor s jedním z nových zastupitelů našeho města.

Bezstarostné léto je už nějaký „ten týden“ pryč a místo něj přišel chladný podzim, který ochladil i atmosféru v naší zemi. Procházíme si obzvlášť náročnou dobou, kromě války na Ukrajině naplno vypukla energetická krize a ohrožuje nás všeobecná drahota. Mnohé z nás tak čeká nekomfortní období. Přesto bychom měli stále myslet na soudržnost a nezapomínat, že my ještě nejsme ti, kterým jde skutečně o život.

Přála bych si, aby vás nové číslo přivedlo na jiné než pochmurné myšlenky. Tak se pohodlně usaďte třeba právě do toho křesla u krbu a do ruky vezměte hrnek s horkým čajem. Za celý tým VDM vám přeji příjemné čtení.

Lucie Procházková, šéfredaktorka

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store