Vedneměsíčník
Published in

Vedneměsíčník

Entrée — prosinec 2022

Drahé čtenářky, drazí čtenáři,

Vánoce jsou již za dveřmi a rok 2022 se chýlí ke konci. Více než kdy jindy si letos mnoho z nás uvědomuje, že ne všichni mají to štěstí prožít svátky v klidu se svými blízkými. Válka na Ukrajině nám již téměř rok dokazuje, že svoboda a domov stále nejsou bezpodmínečné a garantované. Nejsou to však jen Ukrajinci, kdo nemůže trávit spokojené chvíle se svou rodinou. Mnoho lidí po celém světě je každý rok nespravedlivě souzeno a vězněno za veřejně projevený vlastní názor, za svůj původ nebo přihlášení se k neheterosexuální orientaci. Jak těmto vězňům svědomí můžete pomoct i vy, se dočtete v článku Lindy Janoutové, v němž vás seznámí s Maratonem psaní dopisů a organizací Amnesty International.

Nicméně i přes složitou dobu, do které jsme se dostali, si každý z nás potřebuje čas od času na chvíli sednout do křesla s dobrou kávou či čajem a na moment zapomenout na všechny starosti. Proto vám toto číslo nabídne recept na příjemné zimní odpoledne a v rubrice Znáte se s… na vás čeká neméně zajímavý rozhovor s Daliborem Váchou. Společně s Lucií Procházkovou se ohlédneme za výročím sametové revoluce a Ema Hessová nás vezme na koncert jihočeské písničkářky Marjari. To vše a mnohem víc na vás čeká v posledním čísle tohoto roku!

Nakonec bych vám ráda poděkovala za vaši přízeň a doufám, že s námi zůstanete i nadále, jelikož jste to ve finále vy, naše čtenářky a čtenáři, kteří dávají této práci smysl.

Za celou redakci Vedneměsíčníku vám příjemné počtení, krásné Vánoce a vydařený vstup do nového roku přeje

Patricie Horová, šéfredaktorka

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store