Vedneměsíčník
Published in

Vedneměsíčník

Tak co pro nás máte?

V pátek a sobotu 23. a 24. září v České republice proběhly komunální volby. V Budějovicích se volilo celkem 45 zastupitelů. Nejvíce mandátů získali kandidáti za ODS, konkrétně 16, následovalo ANO 2011 s 13 zastupiteli, Občané pro Budějovice s 6, SPD se 4, 3 zastupitele pak shodně získali Piráti a Společně pro Budějovice (KDU-ČSL a TOP 09). Zeptali jsme se za vás zástupců všech stran, které se dostaly do zastupitelstva, jaké body jejich volebních programů se týkají mladých Budějčáků.

Dagmar Škodová Parmová, děkanka Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity a kandidátka za ODS sdělila, že se v programu zeširoka věnují rozvoji kultury, účasti mladých na akcích pro veřejnost (třeba při Majálesu) a výstavbě menších sportovních hal přímo u škol. Zaměřují svůj program také na investice do bytové výstavby, zvláště bytů startovacích a bytů pro zaměstnance vybraných profesí. Plánují například rekonstrukci Výstaviště a dolního areálu nemocnice, kde vzniknou prostory, ve kterých budou mladí lidé chtít trávit volný čas.

„Protože léta pracuji na univerzitě a každodenně se setkávám, hovořím a spolupracuji s mladými lidmi, jejich názory, potřeby a přání mi nejsou vzdálené. To bych chtěla také v městském rozvoji zúročit.“ vysvětlila Parmová.

Současný 1. náměstek primátora Juraj Thoma, kandidující za Hnutí Občané pro Budějovice (HOPB), mluvil hned o několika bodech. Pro začátek třeba o kvalitě výuky a její modernizaci (technická vybavenost škol, podpora pedagogů v inovacích ve výuce), podpoře mimoškolní činnosti a mládežnického sportu, například prostřednictvím tzv. mikrograntů pro menší akce. „Hopíci“ by chtěli studenty i více zapojit do chodu města a znovuobnovit Studentský parlament, který v Budějovicích již v minulosti fungoval.

Ze strany SPD byla odpověď stručná: „ANO MÁME. Jsou mezi našimi kandidáty mladí lidé — studenti, kteří přispěli do volebního programu svými názory, které byly do programu zapracovány.“ sdělila nám Monika Kroutilová.

Piráti nezůstali jen u programu pro mladé a na přední místa své kandidátky postavili hned 3 mladé zástupce do 25 let. Zásadní je pro ně dostupnost kvalitního bydlení pro mladé lidi, podpora mimoškolních aktivit a rozvoj města s ohledem na životní prostředí. Velmi si cení činnosti studentů, kteří se podílejí na organizaci kulturního života ve městě. V nadkomunálních tématech se také věnují manželství pro všechny.
„Nejsme konzervy, nebojíme se nových postupů v našem městě, a stejně tak rádi převezmeme dobrou praxi z jiných měst. Neslibujeme nesplnitelné, zároveň MÁME ODVAHU DĚLAT VĚCI SPRÁVNĚ.“ zdůrazňuje Zuzana Kudláčková.

Strany KDU-ČSL a TOP 09, kandidující pod hlavičkou Společně pro Budějovice, by chtěly pokračovat v dosavadní grantové podpoře mládežnických sportovních klubů i jednotlivých akcí, např. Majálesu, realizaci workoutových hřišť a pumptracků. Dlouhodobě usilují o změnu dotačního programu pro sport. V současné době totiž fotbalový a hokejový klub v rámci tzv. akademie a grantů dostávají zhruba polovinu všech prostředků.V plánu mají i rozšiřování cyklotras, podporu činnosti spolků, ve kterých se může mládež realizovat, spolupráci s uměleckými školami. Chtějí se podílet na edukaci mládeže a podpořit její zájem o politické dění, způsob fungování samosprávy a státní správy.

„Podporujeme zájem mladých občanů o zlepšení životních podmínek v jejich okolí, ať už se jedná o úklid nebo péči o zeleň. Podporujeme neziskové organizace v poskytování pomoci drogově závislým a máme zájem o rozšiřování aktivit, nejenom v oblasti drogové závislosti, ale i oblasti ekonomické a energetické gramotnosti.“ sdělil nám lídr kandidátky strany Tomáš Bouzek.

Nejspíš vám neuniklo, že jste si v našem článku nepřečetli, jaké plány má pro mladé ANO 2011, ale jeho kandidáti nám odpovědi nezaslali v požadovaném termínu.

text Anna Peclová, foto Leonhard Niederwimmer (Pixabay)

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store