Jste připraveni na veganské strávníky?

V rámci našeho mediální programu se nám daří pronikat do médií. Naposledy to bylo formou redakční spolupráce do novin MODERNÍ JÍDELNA, které jsou distrubuované formou direct mailu a mailingu na velkovývařovny v Česku.

“Také jste ve vaši jídelně zaznamenali nárůst strávníků volajících po bezmasých pokrmech? Trend rostlinné kuchyně rychle roste a veganství se tak z uzavřené komunity dostává blíže k veřejnosti,” uvádíme článek a čtenářům dále přinášíme zajímavý pohled na vzrůstající počet lidí, kteří omezují živočišnou stravu.

Vzrůstá počet flexitariánů či reduktariánů a stále více lidí se zajímá o benefity rostlinné stravy pro životní prostředí a zdraví. Nemusí se přitom vzdávat ani svých oblíbených jídel, protože v současnosti existuje spousta rostlinných alternativ.

“Program České veganské společnosti (ČVS) je podle mě velmi přínosný pro horeca trh. Stávající bezmasá nabídka pokrmů v restauracích je střídmá, což je velká škoda. Smažený sýr a květák rozhodně nejsou jedinými možnostmi, jak veganskou klientelu přilákat. Naše vydavatelství 1. Press Real Group, spol. s r.o. se bude snažit aktivity ČVS medializovat, protože je naší společnou snahou pomoci majitelům restaurací rozšířit jejich obzory. Já osobně se těším, až při rodinném obědu v restauraci, najdu v jídelním lístku více teplých veganských jídel.” — Jaroslava Chudá, vydavatel

Recepty pro inspiraci: květákové Buffalo wings & rajčata plněné kuskusem

Majitelé gastronomických provozů se už sami začínají zajímat o přípravu plnohodnotných rostlinných jídel. Potravinový průzkum společnosti Foodable Labs ukázal, že v roce 2018 přidalo do svých jídelních lístků veganská jídla až 51 procent kuchařů v USA — což představuje oproti loňskému roku nárůst o 31 procent. Společnost zjistila, že značení a sdílení příspěvků o veganských potravinách se zvýšilo až o 79 procent u těch, kteří se identifikovali jako influenceři na sociálních sítích, přičemž 49 procent z nich požaduje více rostlinných jídel v restauracích.

Celý článek si můžete přečíst na webu SVĚT H&G a nebo také stáhnout PDF v tomto odkaze.

Recepty pro inspiraci: jablečný koláč & polévka z máslové dýně

Noviny si kladou za cíl zprostředkování efektivní komunikace mezi provozovateli velkovývařoven a dodavateli výrobků a služeb.

Jde o bezkonkurenční B2B projekt, který komunikuje na silném a rychloobrátkovém trhu. Jednotlivá vydání se tak dostávají do velkokapacitních vývařoven, školních jídelen, kuchyní v rámci domovů seniorů, školek a nemocnic. Dále je titul je zasílán na společnosti zameřující se na firemní stravování a catering.

Dávají vám aktivity ČVS smysl a rádi byste nás v naší činnosti podpořili? Je to jednoduché! Podpořit nás můžete přes Darujme.cz.

Kontakt pro média:
Mgr. Eva Hemmerová
Marketing & PR Manager
eva.hemmerova@veganskaspolecnost.cz

Jako nezisková organizace usilujeme o svět, ve kterém si každý může vybrat lahodné a zdravé jídlo, které je dobré pro všechny lidi, zvířata i naši planetu. Cílem našich projektů je zlepšovat a usnadňovat život lidem, kteří z různých důvodů chtějí snížit svoji spotřebu živočišných produktů nebo je úplně vyloučit.

Česká veganská společnost

Jako nezisková organizace usilujeme o svět, ve kterém si…

Česká veganská společnost

Jako nezisková organizace usilujeme o svět, ve kterém si každý může vybrat lahodné a zdravé jídlo, které je dobré pro všechny lidi, zvířata i naši planetu.

Česká veganská společnost

Written by

Jako nezisková organizace usilujeme o svět, ve kterém si každý může vybrat lahodné a zdravé jídlo, které je dobré pro všechny lidi, zvířata i naši planetu.

Česká veganská společnost

Jako nezisková organizace usilujeme o svět, ve kterém si každý může vybrat lahodné a zdravé jídlo, které je dobré pro všechny lidi, zvířata i naši planetu.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store