Za pomoci rostlinné stravy se zbavili léků

Díky celistvé rostlinné stravě se slovenské lékařce povedlo pomoci 91 pacientům s diabetem 2. typu zbavit se léků.

Pod dohledem MUDr. Jany Lejavové se pacienti stravovali dle zásad NFI diety (Natural Food Interaction Diet). Jde o speciálně navrženou veganskou stravu, která kombinuje různé druhy potravin rostlinného původu přesně podle individuálních potřeb každého pacienta. Tuto dietu vyvinuli David Hickman a Zuzana Plevová a její dodržování přineslo ústup příznaků cukrovky 2. typu u 96,5 % pacientů.

Zakladatelé této diety považují cukrovku 2. typu za civilizační onemocnění, které je u 90 % postižených pacientů možné zvrátit. U zbývajících 10 % pacientů slinivka nevytváří dostatek inzulinu, což je běžné zejména u dlouholetých diabetiků. I u těchto lidí se ale díky NFI dietě dostaví výrazné zlepšení cukrovky a celkového zdravotního stavu.

„Jsem opravdu rád, že tito pacienti dokázali zlepšit svoji kvalitu života. NFI dieta je metoda, jak zvrátit diabetes 2. typu, ale nakonec je to vždy na pacientovi a ne na nás”, uvádí David Hickman pro Plant Based News. „Všichni v NFI jsou vždy šťastní za každého, kdo je ochoten udělat změnu stravy pro své zdraví. Jsme rádi, že můžeme být součástí jejich změn”, dodává Hickman.

Zlepšení kvality života

Po ukončení této diety nenastává jojo efekt, protože nepracuje na principu kalorického omezení a po jejím ukončení lidé pouze přirozeně pokračují ve zdravém životním stylu. K vedlejším benefitům NFI diety patří výrazně lepší krevní tlak a snížení hladiny cholesterolu, což následně snižuje riziko dalších onemocnění.

Pozitivní změny u pacientů

Další pacient, Edward T. zkoušel různé diety, které nepomáhaly. Po 17 týdnech stravování podle NFI diety se mohl zbavit léků a zhubl 21 kg.

V současnosti se dle NFI diety stravuje více než 1000 pacientů z celého světa a přibližně 600 z nich se již povedlo osvobodit se od léků.

Česká veganská společnost

Jako nezisková organizace usilujeme o svět, ve kterém si každý může vybrat lahodné a zdravé jídlo, které je dobré pro všechny lidi, zvířata i naši planetu.

Česká veganská společnost

Written by

Jako nezisková organizace usilujeme o svět, ve kterém si každý může vybrat lahodné a zdravé jídlo, které je dobré pro všechny lidi, zvířata i naši planetu.

Česká veganská společnost

Jako nezisková organizace usilujeme o svět, ve kterém si každý může vybrat lahodné a zdravé jídlo, které je dobré pro všechny lidi, zvířata i naši planetu.

More From Medium

More on Výživa from Česká veganská společnost

More on Veganství from Česká veganská společnost

More on Veganství from Česká veganská společnost

Zařazeno do jídelníčku: Arašídy

More on Veganství from Česká veganská společnost

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade