Visma på oppkjøpsraid: Betaler milliarder for danske og svenske konkurrenter

Det norske programvareselskapet Visma kjøper E-conomic og SpeedLedger for styrke sin posisjon i henholdsvis Danmark og Sverige, skriver selskapet i en pressemelding. I følge Computerworld.dk skal oppkjøpet av E-conomic være i størrelsesorden halvannen milliard danske kroner.

Senest i mars annonserte Visma at selskapet kjøper Aditros programvareserie Huldt & Lillevik for å styrke sin satsning på HRM-løsninger for SMB-bedrifter i Norge.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.