Khóa Đào Tạo Nối Mi — Uốn Mi — Dán Mi

Chương trình đào tạo nối mi — uốn mi — dán mi tại Viện đào tạo thẩm mỹ American Beauty bao gồm:

Lý Thuyết

 • Cấu tạo mi người (Chu kỳ tăng trưởng tự nhiên)
 • Phương pháp nối mi là gì ?
 • Hướng dẫn cách nhận diện mi thật ( bệnh lí của mi )
 • Hướng dẫn chọn loại mi kích cỡ phù hợp
 • Hướng dẫn chọ dụng cụ tốt và cách vệ sinh đồ nghề
 • Hướng dẫn phân biệt keo và cách pha trộn tăng đọ bền
 • Hướng dẫn kỹ thuật nối mi an toàn tự nhiên, không sệ mí,nặng mắt.
 • Hướng dẫn kỹ thuật nhận biết keo và mi ăn khớp không bật gốc và vón cục.
 • Mi nối, chọn dụng cụ nối mi.

Thực Hành

 • Hướng dẫn Nối Mi lụa dạng sợi
 • Hướng dẫn kỹ thuật Nối Mi chùm
 • Hướng dẫn kỹ thuật Nối Mi màu.
 • Hướng dẫn kỹ thuật uốn mi
 • Hướng dẫn Kỹ thuật nối mi 3D
 • Hướng dẫn kỹ thuật tháo gỡ mi bằng nhíp….bằng nước tháo, bằng kem tháo mi chuyên dụng
 • Hướng dẫn kỹ thuật khắc phục, xử lý các sự cố trong quá trình nối mi thường gặp phải do nhiều nguyên nhân khác nhau
HỌC PHÍ: 2.950.000 VNĐ

Chi tiết các khóa học đào tạo trang điểm, xem tại đây: http://viendaotaothammy.com/chuyen-muc-dao-tao/dao-tao-trang-diem/

Like what you read? Give American Academy a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.