10 bộ phim kinh điển về kinh doanh không thể bỏ qua

Bộ phim mang đến những bài học kinh doanh và cảnh báo về sự khác biệt giữa một quyết định đúng và một quyết định sai.

8. The Godfather

Đây là một trong những bộ phim không thể không xem của sinh viên kinh tế.

“The Godfather” là một cuốn kinh thánh kể về tầm quan trọng của việc gây dựng mối quan hệ, nó lý giải vì sao giúp đỡ mọi người thực ra là việc tốt đối với thương vụ kinh doanh, và trên thương trường, cạnh tranh là không nhượng bộ.

9. Barbarians at the Gate

Hiểu thấu bản chất của những thương vụ thâu tóm đầy âm mưu là một bài học quan trọng cho những sinh viên kinh tế nhiệt huyết.

Bộ phim sẽ dẫn dắt bạn qua hằng hà sa số những cuộc chiến giành quyền lực, những vụ mua lại thù địch và thâu tóm công ty.

10. Norma Rae

Bạn có tường tận cơ chế hoạt động của một công đoàn? Hãy tìm câu trả lời trong bộ phim kể về sự quyết đoán của một bà mẹ đơn thân, chiến đấu để cải thiện điều kiện làm việc của một xưởng dệt may.

Theo Trí Thức Trẻ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.