แต่ไม่ต้องกังวลนะครับ, ทั้งหมดเป็นไปตามแผน…

classicalism
Jul 12 · 2 min read

ตามที่เคยกล่าวไว้ในบทความการเปิดตัว Pre-Mainnet ของเรา หลังจากที่เราเปิดตัว Vite Mainnet, จะมี 3% ของเหรียญที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีของ VITE จากรางวัลของ SBPs

ใน Version ปัจจุบันของ Vite Pre-Mainnet มีการคำนวนอย่างแม่นยำถึงรางวัลของ SBPs ที่จะเกิดขึ้นหลังจากเปิดตัว Mainnet, อย่างไรก็ตามเพื่อให้มั่นใจว่าจำนวนเหรียญ VITE โดยรวมยังคงไม่เปลี่ยนแปลง (1 พันล้านเหรียญ) ในตอนเปิดตัว Mainnet, ทีมงาน Vite labs จะทำการ Burn เหรียญ VITE ตามจำนวนรางวัลของ SBPs
ผลรวมรางวัลของ SBPs (รางวัลการสร้าง Block + รางวัลการโหวต) ที่สร้างขึ้นในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม (เมื่อเปิดตัว Pre-Mainnet อย่างเป็นทางการ) ถึง 9 กรกฎาคม คือ 3,800,873.45 VITE ดังนั้น 3,800,873.45 VITE จึงถูก Burn ในวันที่ 11 กรกฎาคม และในอนาคตเราจะทำการ Burn เหรียญในวันที่ 10 ของทุกเดือนจนกว่าจะมีการเปิดตัว Mainnet อย่างเป็นทางการ

หลักฐานการ Burn
หมายเหตุ: ปริมาณของเหรียญที่หมุนเวียนในระบบหลังการ Burn = ปริมาณของเหรียญที่หมุนเวียนในระบบทั้งหมดเก่า — ปริมาณเหรียญที่ถูก Burn

แต่เนื่องจากบาง SBP ยังไม่สามารถถอนเงินรางวัลได้ทันเวลา หลังจากการ Burn ปริมาณของเหรียญที่หมุนเวียนในระบบจะน้อยกว่า 1 พันล้านเหรียญ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2019, 14:00 น. PST, VITE ทั้งหมดที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ มีปริมาณอยู่ที่ 999,578,215 เหรียญ


Vite Labs Thai

Vite Thai Telegram: https://t.me/vite_thai

classicalism

Written by

CaptViteTH

Vite Labs Thai

Vite Thai Telegram: https://t.me/vite_thai

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade