Vote ให้กับ Vite Community SBPs ที่คุณชื่นชอบ!

(เนื่องจาก Vite จะยุติการทำงานของ Official Vite SBPs ทั้งหมด)

classicalism
May 31 · 2 min read

หากคุณได้ติดตามเรามา, คุณจะรู้ว่า Vite ประสบความสำเร็จในการย้ายไปยัง Pre-Mainnet เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดย Pre-Mainnet เป็นการอัพเกรดที่สำคัญต่อจาก Testnet ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล ledger และประสิทธิภาพการดำเนินงานต่าง ๆ

ส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนี้, เราจะยุติการทำงานของ Official Vite SBP (Snapshot Block Producer, หรือ Super Node นั่นเอง) อย่างเป็นทางการ เพื่อส่งเสริมการแข่งขันที่ยุติธรรมสำหรับ Community SBP

ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 Official Vite SBPs ทั้งหมดจะถูกลบออกจากรายการ SBP หากคุณเคยโหวตให้กับ Official Vite SBPs ตอนนี้เป็นเวลาที่เปลี่ยนคะแนน Vote เหล่านั้นมาให้กับ Supernode ที่ Run โดย Community หากคุณไม่ลงคะแนนใหม่ คุณจะไม่ได้รับรางวัลใด ๆ จาก Official Vite SBP อีกต่อไป (เนื่องจากจะไม่มี Official Vite SBP แล้ว)

ดังนั้น อย่าลืมไปลงคะแนนใหม่ !

ฉันจะตัดสินใจได้อย่างไรว่าจะ Vote ให้ใคร
ในขณะนี้มี Supernode ที่ Run โดย Community จำนวน 39 Node สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ นอกจากนี้, เรากำลังทำหน้าแนะนำ SBP พร้อมข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคคลที่อยู่เบื้องหลัง SBP แต่ละรายที่นี่ โปรดทราบว่ารายละเอียดนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ (เรามีข้อมูลเพียงแค่ ของ 13 SBP ในขณะนี้)

รายละเอียดของฉันจะไปแสดงในหน้า SBP ได้อย่างไร
หากคุณเป็น SBP อยู่แล้ว และยังไม่ได้กรอกแบบฟอร์มนี้ โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อให้เราสามารถนำเสนอคุณเป็น Official Community SBP บนหน้าเว็บด้านบน

ฉันจะลงคะแนนให้ SBP ได้อย่างไร
การลงคะแนนนั้นง่ายมาก ก่อนอื่นเปิดกระเป๋าเงินของคุณและเลือกแถบ “Vite” จากหน้าแรก

เมื่อคุณเปิดหน้า Vite คุณควรจะเห็นปุ่ม “Vote” คลิกที่มัน

คุณจะเข้าสู่รายการ Node ที่มีอยู่ทั้งหมด ซึ่งคุณสามารถเลือกโหนดที่คุณต้องการได้โดยคลิกปุ่ม “Vote”

เมื่อคุณเลือก Node ของคุณแล้ว คุณจะต้องป้อนรหัสผ่านยืนยันการเลือกของคุณ และถ้าจำเป็น ให้กด Run PoW เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้นในทันที

หมายเหตุ: กรุณาอย่าทำสิ่งที่รูปภาพด้านล่างแนะนำโดยการลงคะแนนให้กับ Official Vite SBPs (เนื่องจากจะไม่มี Official Vite SBP แล้ว) ให้ลงคะแนนให้กับ Supernode ที่ Run โดย Community เท่านั้น

หลังจากลงคะแนนสำเร็จหน้าจอของคุณควรมีลักษณะดังนี้

เรียบร้อย ! ขอให้ทุกท่านโหวตอย่างมีความสุข !


classicalism

Written by

CaptViteTH

Vite Labs Thai

Vite Thai Telegram: https://t.me/vite_thai

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade